ដឹងពីពត៌មានពីការសិក្សានៅជប៉ុន

  • HOME »
  • ដឹងពីពត៌មានពីការសិក្សានៅជប៉ុន

 ចំណុចសំខាន់ក្នុងការប្រមូលពត៌មានពីការសិក្សានៅជប៉ុន

ដើម្បីអាចរស់នៅប្រទេសជប៉ុនដែលជាទឹកដីបរទេស ហើយរៀនអំពីចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសជំនាញថ្មីបានល្អ ការប្រមូលពត៌មាននិងយល់ពីប្រទេសជប៉ុនមុននឹងមកជារឿងសំខាន់ណាស់។

ការប្រមូលពត៌មានលំអិត និងយល់អំពី «ការសិក្សា» នៅសាលាភាសាជប៉ុន សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងមហាវិទ្យាល័យ។ល។ គឺសំខាន់ ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។

ដើម្បីសិក្សានៅជប៉ុនបាន គឺត្រូវរស់នៅជប៉ុន។ ហេតុដូច្នេះហើយ ត្រូវប្រមូលពត៌មានផ្សេងៗអោយបានច្រើនទាក់ទងនឹង «ការរស់នៅជប៉ុន»។ ឧទាហរណ៍ អ្វីដែលត្រូវធ្វើពេលមានជំងឺ ការធ្វើកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ។ល។ គឺវាខុសគ្នាជាមួយប្រទេសខ្លួន។

ដើម្បីការប្រមូលពត៌មានបែបនេះ អ៊ីនធើណែតមានប្រយោជន៍ណាស់។ ឧទាហរណ៍ នៅគេហទំព័រដែលក្រសួងមន្ទីរជប៉ុនផ្សព្វផ្សាយសំរាប់បរទេស គឺអាចទទួលពត៌មានទុកចិត្តបានច្រើន។ ហើយក៏មានគេហទំព័ររបស់ ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអង្គការផ្សេងៗសំរាប់និស្សិតបរទេសដែរ ដែលពត៌មានទាំងនោះក៏មានប្រយោជន៍ច្រើន។

PAGETOP