ဂ်ပန္ရဲ႕လုပ္ငန္းနွင့္သင္ယူျခင္း

အလုပ္အကိုင္ေတြမွာအားသာခ်က္ရရွိနုိင္ေသာ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းျပီးဆုံးသူမ်ားအတြက္

ဂ်ပန္မွာေတာ့ အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးဆုံးပါက ခန္႕မွန္းေျခအားျဖင့္ (၆) ဦးတြင္ (၁) ဦး အသက္ေမြးပညာေက်ာင္းေတြကုိ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိၾကပါတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ႏွစ္ သုိ႕မဟုတ္ အလယ္တန္း (၃) ႏွစ္ အဆင့္မွာေတာ့ မိမိစိတ္၀င္စားေသာ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ဆည္းပူးႏိုင္တဲ႕ေက်ာင္းမ်ားရွိပါ တယ္။ ေက်ာင္းမွာေလ႕လာသင္ယူထားေသာ အထးူျပဳ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ လက္၀ယ္ရရွိထားေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ ေသာလက္မွတ္မ်ားကုိလုပ္ငန္းခြင္မွာ တုိက္ရုိက္အသုံးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အသက္ေမြးေက်ာင္းျပီးဆုံးသူ မ်ားအေနနဲ႕ အလုပ္အ ကုိင္ရရွိနုိ္င္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားစြာရပ္တည္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ပညာေရး၊ အတတ္ပညာကုိ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ထားေသာ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားပါမက်န္ ေက်ာင္းဆရာအေနနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေနၾကျခင္းမွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္္ ဆက္သြယ္ကူးေျပာင္း လြယ္ကူေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းထဲက တခုျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးကြင္းဆက္မ်ားကုိ အေလးထားသည့္အျပင္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအေနနဲ႕ကေတာ့ အသုံး၀င္ေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚအသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကုိ ေလ႕လာသင္ယူနုိင္ဖို႕အတြက္ သင္တန္းျပီးဆုံးေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ လုပ္ငန္း ခြင္မ်ားတြင္လက္ခံေပးေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။

 

မ်ားစြာေသာ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူလ်က္ရွိေသာ ဂ်ပန္နုိင္ငံရွိအသက္ေမြးေက်ာင္းမ်ား

အေရွ႕ေတာင္အာရွကုိမူတည္၍ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္လာေသာ ဂ်ပန္နုိင္ငံဟာဆိုရင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ ခ်က္တစ္စိတ္တစ္ပုိ္င္းအေနနဲ႕ နုိ္င္ငံတကာပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ အားၾကိဳးမာန္တက္အေထာက္ အပ့့့ံ ျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္သကၠရာဇ္ ၂၇ (ခရစ္ႏွစ္2015) ခုႏွစ္ မွာေတာ့ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္အေရအတြက္ဟာ ႏွစ္သန္းရွစ္ ေထာင္သုံးရာႏွစ္ဆယ့္ကုိးေယာက္ျဖစ္ျပီး အဲဒီအထဲမွ သုံးေသာင္းရွစ္ေထာင္ေျခာက္ရာငါးဆယ့္ေလးဦးကေတာ့ အသက္ေမြး ပညာေက်ာင္း၊ အသက္ေမြးသင္ရုိးညႊန္းတမ္းေတြမွာ သင္ယူလ်က္ရွိပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတုိင္းျပည္ 92.7% အပါအ၀င္ အာဆီယံတုိင္းျပည္မ်ားမွ မ်ားစြာေသာ ပညာေတာ္သင္မ်ားက ဂ်ပန္ကုိလာေရာက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ပညာေတာ္သင္ဦးေရဟာ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားမွာလဲတုိးပြားလာမယ္လုိ႕ ခန္႕မွန္းရတဲ့အတြက္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အ လမ္းမ်ားကုိေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

 

ဂ်ပန္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း(အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း)

ဂ်ပန္ရဲ႕ပညာေရးအေနနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင္ယူျခင္းရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိအဓိကထားေသာ ပညာေရးအခန္းက႑ ကေတာ့အသက္ေမြးသင္းတန္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းပုံစံထူးျခားေသာပညာေရးအခန္းက႑စနစ္ဟာ ကမၻာမွာမရွိပါဘူး။ အသက္ေမြး သင္တန္းေက်ာင္းေတြဟာ ဂ်ပန္မွာရွိေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားျပားစြာ ပါ၀င္သည့္ အျပင္အဲ့ဒီအတြက္ အထုူးျပဳပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိက်င္းပေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဂ်ပန္ရဲ႕ အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းေတြရဲ႕ ပန္းတုိင္ကေတာ့ဂ်ပန္ရဲ႕ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းလုိ႕ေျပာမယ္ဆိုရင္လည္း့ မလြန္နိုင္ ပါဘူး။ (အမွန္တကယ္ျဖစ္ပါတယ္) ဒါအျပင္ အမိတုိင္းျပည္မွာမရွိတဲ႕အလုပ္အကုိင္ ေနထုိင္ပုံေနထုိင္နည္း ေလ႕လာနုိင္သည့္အျပင္ ကမၻာေပၚမွာဂ်ပန္ဟာဘယ္လုိိနိုင္ငံမ်ိဳးလည္းဆုိတဲ႕အေၾကာင္းကုိသိလာမယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။

● စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္

【လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအက်မ္းဖ်င္းရွင္းလင္းခ်က္】 IT・လွ်ပ္စစ္・အီလက္ထရ ြန္နစ္・စက္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သတ္လုပ္ငန္း
ဒီဇိုင္းေရးဆ ြဲျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိ္မ္းျခင္းအစရွိသည္တုိ႕မွာလုပ္ကုိင္ျပီး အသီးသီးေသာစက္ရုံ၊ ရုံးလုပ္ငန္းစသည္တုိ႕မွာ အလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတ ြကုိအေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုိနယ္ပယ္ေတ ြမွာ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ဖို႔အတ ြက္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းန ဲ႕ပတ္သတ္ေသာ ဘာသာရပ္ေတ ြကုိသင္ယူတတ္ေျမာက္နိုင္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတ ြင္ သင္ယူမယ္ဆုိပါက အေကာင္းဆုံးအခ ြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။
【လုပ္ငန္းပုံစံ】 သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းစစ္ေဆးျခင္းအတတ္ပညာရွင္၊ လွ်ပ္စစ္ကၽ ြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ ဗိသုကာပညာရွင္၊ စက္ျပင္ပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာနယ္ပယ္အသီးသီးအစရွိသျဖင့္
【ဆက္စပ္ေနေသာဘာသာရပ္မ်ား】 သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခ်က္・မာတီမီဒီယာ・လွ်ပ္စစ္・အီလက္ထေရာနစ္・
စက္ပစၥည္း・ဗိသုကာ・ျမိ့ဳျပ(ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း)・ေျမတုိင္းထ ြာျခင္း・ေျမပုံဆ ြဲပညာ・ကားျပဳျပင္ျခင္းအစရွိသျဖင

●  လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္

【လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအက်မ္းဖ်င္းရွင္းလင္းခ်က္】 လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး・ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးေရး・ေမ ြးျမဴေရးနယ္ပယ္တုိ႕ကုိလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ လယ္ေျမ၊ စားက်က္၊ ရုံးလုပ္ငန္းတို႕၌လုပ္ကုိင္နိုင္၍ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတ ြမွာလုပ္ကုိင္ႏိုင္ဖို႕အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။
ဒီလုိနယ္ပယ္ေတ ြမွာလုပ္ကုိင္ႏိုင္ဖုိ႕အတ ြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသာသင္တန္းေက်ာင္းေတ ြမွာ သင္ယူမယ္ဆုိပါက အခ ြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါတယ္။
【လုပ္ငန္းပုံစံ】 လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းထမ္းေဆာင္သူ၊ တိရိစၦာန္ေမ ြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းထမ္းေဆာင္သူ၊ ဥယ်ာဥ္စိုတ္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ၊ သစ္သီး၀လံလက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရးေစ်းက ြက္လုပ္ကုိင္နုိင္သူစ
သည္ျဖင
【ဆက္စပ္ေနေသာဘာသာရပ္မ်ား】 လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမ ြးျမဴေရး၊ ဘုိင္အုိနည္းပညာျဖင့္ပနး္
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းစသည္ျဖင့္

●  ေဆးကုသမႈနယ္ပယ္

【လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအက်မ္းဖ်င္းရွင္းလင္းခ်က္】  အဓိကအားျဖင့္ ေဆးကုသမႈအခန္းက႑မွာေတာ့ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈ၊ လူနာကုိျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႕ကို လုပ္ကုိင္၍ ေဆးရုံ၊ လူမႈဖူလုံေရးအေဆာက္အဦး၊ သ ြားဖက္ဆုိင္ရာဓါတ္ခ ြဲခန္းစသည္တုိ႕တ ြင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ ျပီး၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတ ြမွာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ငန္းေတ ြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏို္င္ဖုိ႕အတ ြက္ ေဆးကုသမႈ နယ္ပယ္ ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာပညာရပ္ေတ ြကုိ သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတ ြင္ သင္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။ ေဆးကုသမႈစီးပ ြားေရးလုပ္ငန္းေတ ြရ ဲ့အမ်ားစုဟာ အထူးျပဳလုိင္စင္လုိအပ္ျပီးအထးူျပဳ (အသက္ေမ ြးပညာေက်ာင္း) ေတ ြမွာ လုိင္စင္(အရည္အခ်င္း)ေတ ြကုိေျဖၾကားရယူႏိုင္ပါတယ္။
【လုပ္ငန္းပုံစံ】  သူနာျပဳ၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈဆုိင္ရာပညာရွင္၊ ေရာဂါရွာေဖ ြစစ္ေဆးမႈ႕ပညာရွင္၊ အေၾကာအဆစ္ပညာရွင္၊ အလုပ္ေပးကုထုံး(occupational therapy)၊ သ ြားဖက္ဆုိင္ရာပညာရွင္(dental hygienist)၊ တရုတ္အပ္စိုက္ပညာရွင္၊ judo therapistေဆးကုသမႈဆုိင္ရာရုံးလုပ္ငန္းစသည္ျဖင့္
【ဆက္စပ္ေနေသာဘာသာရပ္မ်ား】  သူနာျပဳ၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈဆုိင္ရာ၊ ေရာဂါရွာေဖ ြစစ္ေဆးမႈ၊ အေၾကာအဆစ္ပညာ၊ အလုပ္ေပးကုထုံး၊ dental hygiene၊ သ ြားဘက္ဆုိင္ရာ၊ တရုတ္အပ္စိုက္ပညာ၊ judo theraphy စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

● ေရာဂါကာက ြယ္ေရးနယ္ပယ္

【လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအက်မ္းဖ်င္းရွင္းလင္းခ်က္】  စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အလွအပျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပ ြားေရးလုပ္ ငန္းစသည္တုိ႕တ ြင္ပညာရွင္တေယာက္အေနန ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္၍စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဆံပင္ဆုိင္၊ အလွအပ ျပဳျပင္းေရးစသည္တုိ႕တ ြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတ ြမွာ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ငန္းေတ ြမွာ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႕အတ ြက္ ေရာဂါကာက ြယ္ေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိျပ႒ာန္းေပးထားေသာ အထူးျပဳသင္ တန္းေက်ာင္းေတ ြမွာသင္ယူႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စားဖုိမွဴး၊ အာဟာရေဗဒပညာရွင္၊ အလွအပဖန္တီးရွင္တို႕မွာေတာ့ အထူးျပဳ လုိင္စင္လုိအပ္ျပီးအသက္ေမ ြးပညာေက်ာင္းေတ ြမွာ လုိင္စင္ေတ ြကုိေျဖၾကားျပီးရယူႏိုင္ပါတယ္။
【လုပ္ငန္းပုံစံ】  စားဖိုမွဴး၊ အာဟာရေဗဒပညာရွင္၊ ဆံပင္ပညာရွင္၊ အလွအပဖန္တီးရွင္၊ Esthetician၊ မိတ္ကပ္အနုပညာ စသည္တို႕ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာဘာသာရပ္မ်ား】  အခ်က္အျပဳတ္၊ မုန္႔ပ ဲသေရစာျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေပါင္မုန္႕ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အာဟာရဆုိင္ရာပညာ ရပ္၊ ဆံသပညာရပ္၊ အလွအပပညာ၊ beaty-salon၊ Make-upစသည္တုိ႕ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရး လူ႕ေဘာင္အဖ ြဲ႕အစည္းဖူလုံေရးနယ္ပယ္

【လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအက်မ္းဖ်င္းရွင္းလင္းခ်က္】  ပညာေရး၊ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေနရာေတ ြမွာေတာ့အထူးသျဖင့္ ပညာရွင္ တေယာက္အေနန ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ၊ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ျပဳစုေစာင္ေရွာက္ေရးစင္ တာ(home care)၊ အသီးသီးေသာ သက္ၾကီးရ ြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ ေဆးရုံ စသည္တုိ႕တ ြင္လုပ္ကုိင္နိုင္ေသာ ဂ်ပန္ရ ဲ႕ကုမၸဏီေတ ြမွာလ ဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ငန္းေတ ြမွာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕အတ ြက္ ပညာေရး၊ လူ႕ေဘာင္အဖ ြဲ႕ အစည္းဖူလုံေရးနယ္ပယ္ ေတ ြႏွင့္ဆက္စပ္ေသာပညာရပ္ေတ ြကုိျပ႒ာန္းေပးထားေသာ အထူးျပဳသင္တန္းေက်ာင္းေတ ြမွာ သင္ယူမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သက္ၾကီးရ ြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနန ဲ႕ကေတာ့တဟုန္ထိုးတုိး တက္လာေသာ ဂ်ပန္နုိင္ငံရ ဲ႕သက္ၾကီးရ ြယ္အုိလူ႕ေဘာင္အဖ ြဲ႕အစည္းမွာလ ြန္စ ြာလုိအပ္လ်က္ရွိျပီး၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကုိေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိတ ဲ႕အတ ြက္ အရည္အခ်င္းလက္မွတ္လက္၀ယ္ရရွိပါက လုပ္ငန္းခ ြင္မွာ၀င္ေရာက္လုပ္ ကုိင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
【လုပ္ငန္းပုံစံ】  ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ(child care professional)၊ home helper(အိမ္အကူ)၊ သက္ၾကီးရ ြယ္အုိျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ လူ႕ေဘာင္အဖ ြဲ႕အစည္းဖူလုံမႈလုပ္ေဆာင္သူစသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာဘာသာရပ္မ်ား】  ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေမ ြးခင္းစကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သက္ၾကီးရ ြယ္အုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လူ႕ေဘာင္အဖ ြဲ႕အစည္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (social welfare) ၊ ေဆးကုသမႈဖူလုံေရး (medical welfare) ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးဖူလုံေရးစသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

● ကုန္သ ြယ္မႈလက္ေတ ြ႕လုပ္ေဆာင္ေရးနယ္ပယ္

【လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအက်မ္းဖ်င္းရွင္းလင္းခ်က္】  သာမန္စီးပ ြားေရးလုပ္ငန္း၊ ခရီးသ ြားကုမၸဏီ၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ မဂ ၤလာအခမ္းအနားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာစီးပ ြားေရးလုပ္ငန္းစသည္တုိ႕တ ြင္ အမ်ဳိမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းအသီးသီးတုိ႕ကုိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ၍ သာမန္စီးပ ြားေရး လုပ္ငန္း၊ ခရီးသ ြားကုိယ္စားလွယ္႒ာန၊ ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္း၊ မဂ ၤလာအခမ္းအနားခန္းမစသည္တုိ႕တ ြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတ ြမွာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုိနယ္ပယ္ေတ ြမွာလုပ္ေဆာင္နုိ္င္ဖို႕အတ ြက္ ကုန္သ ြယ္မႈလက္ေတ ြ႕ လုပ္ေဆာင္ေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဘာသာရပ္မ်ားကုိျပ႒ာန္းေပးထားေသာ အထူးျပဳသင္တန္းေက်ာင္းေတ ြမွာ သင္ယူ နုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ခရီးသ ြားလာလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းေလာကေတ ြမွာေတာ့၊ ျပည္တ ြင္းခရီးစဥ္ၾကီး ၾကပ္လုပ္ေဆာင္သူေတ ြသာမက၊ ခရီးသ ြားလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံ(ျပည္တ ြင္း)စသည္တို႕တ ြင္ အရည္အခ်င္းလက္မွတ္လက္၀ယ္ရရွိ ပါက လုပ္ငန္းခ ြင္မွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္နုိ္င္မွာပ ဲျဖစ္ပါတယ္။
【လုပ္ငန္းပုံစံ】  ရုံးလုပ္ငန္း၊ အတ ြင္းေရးမွဴး၊ tour condutorခရီလမ္းညႊန္၊ travel planner ခရီးစီစဥ္သူ၊ hotel staff၊ wedding planner စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာဘာသာရပ္မ်ား】  စာရင္းကုိင္၊ စာရင္းအင္း၊ အတ ြင္းေရးမွဴး၊ စီးပ ြားေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္စီးပ ြားေရး၊ travelခရီးသ ြားလုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္၊ မဂ ၤလာအခမ္းအနားစသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

●အ၀တ္အထည္၊ အလွအပ ၊ အိမ္မႈထိန္းသိမ္းျခင္းနယ္ပယ္

【လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအက်မ္းဖ်င္းရွင္းလင္းခ်က္】  အလွအပ၊ အ၀တ္အထည္နွင့္ဆက္စက္ေသာလုပ္ငန္းစသည္တုိ႕တ ြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္(ပညာရွင္)အေနန ဲ႕ လုပ္ေဆာင္၍ အ၀တ္အထည္ဖန္တီးသူ၊ အ၀တ္အထည္အေရာင္းဆုိင္၊ ဖန္ရွင္ရုံးခန္းစသည္ တုိ႕တ ြင္လုပ္ ကုိင္နိုင္ျပီးဂ်ပန္ကုမၸဏီေတ ြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္လ ွ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ငန္းေတ ြမွာလုပ္ကုိင္ႏိုင္ဖုိ႕အတ ြက္ အ၀တ္အစား၊ အိမ္မႈထိန္းသိမ္းျခင္းနယ္ပယ္ေတ ြရ ဲ႕ဘာသာရပ္ေတ ြကုိျပ႒ာန္းေပးထားေသာ အထူးျပဳေက်ာင္းေတ ြမွာေလ႕လာ သင္ယူႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီလုိလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတ ြမွာေတာ့ၾကိဳးစားလုပ္ကုိင္ႏိုင္သူေတ ြအတ ြက္ရလဒ္ေကာင္းေတ ြခံစားနုိင္ေစရန္ အတ ြက္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အထူးျပဳေက်ာင္းေတ ြမွာပညာဆက္လက္သင္ယူ၍ အသိပညာအတတ္ပညာေတ ြကုိ သင္ယူနုိင္ရန္ဦးတည္ရည္မွန္းလ်က္ရွိပါတယ္။
【လုပ္ငန္းပုံစံ】  fashion designer ၊ stylist ၊ အ၀ယ္ေတာ္၊ ဆုိင္၀န္ထမ္း စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာဘာသာရပ္မ်ား】  fashion design ၊ fashion business ၊ stylist ၊ Japanese dressmaking ၊ သုိးေမႊးထုိးပညာ၊ လက္မႈအနုပညာ စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

●  ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသိပညာဗဟုသုတနယ္ပယ္

【လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအက်မ္းဖ်င္းရွင္းလင္းခ်က္】  အလ ြန္က်ယ္ျပန့္ေသာလုပ္ငန္းခ ြင္ပုံစံကုိဦးတည္ထားေသာနယ္ပယ္ျဖစ္၍ အထူးသျဖင့္ လက္မႈ႕ပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းခ ြင္တ ြင္လုပ္ကုိင္၍ ဒီဇိုင္းရုံးခန္း၊ ဓါတ္ပုံစတူဒီရို၊ အန္နီေမးရွင္းထုပ္လုပ္ျခင္းကုမၸဏီ၊ ရွပ္ရွင္ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၊ ေတးဂီတစတူဒီယို၊ ဘာသာျပန္ကုမၸဏီအစရွိသျဖင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီအသီးသီး၌လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ငန္းခ ြင္ေတ ြ၌ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ဖို႕အတ ြက္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသိပညာဗဟုသုတနယ္ပယ္ရ ဲ႕ ဘာသာရပ္ ေတ ြကိုျပ႒ာန္းထားေသာ ဘာသာရပ္အထူးျပဳေက်ာင္း၌ သင္ယူပါက အခ ြင့္အလမ္းမ်ားရႏုိင္ပါတယ္၊၊ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာ၍ အတတ္ပညာရွင္ျဖစ္သ ြားေသာသူမ်ားလည္းရွိေပမ ဲ့ဒီလုိနယ္ပယ္ေတ ြမွာေတာ့ ဘာသာရပ္အထူးျပဳေက်ာင္းေတ ြမွာ ေအာင္ျမင္ ျပီးဆုံးပါက ေက်ာင္းမွလုပ္ငန္းခ ြင္ေတ ြကုိမိတ္ဆက္ေပးျခင္းကုိလ ဲ လက္ခံရရွိနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
【လုပ္ငန္းပုံစံ】  ဂရပ္ဖစ္ဒီဇို္င္နာ၊ ကင္မရာမန္း၊ ကာတ ြန္းဆရာ၊ အန္နိီေမးရွင္တီထ ြင္ပညာရွင္၊ အသံပညာရွင္၊ အႏုပညာရွင္ (မင္းသား၊ မင္းသမီး)၊ ဇာတ္စင္၀န္းထမ္း၊ ရုိက္ကူးပုံေဖာ္သူ(ဒါရုိက္တာ)၊ ဘာသာျပန္၊ တည္းျဖတ္ပညာရွင္ စသည္တုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာဘာသာရပ္မ်ား】  ဒီဇိုင္း၊ ဓါတ္ပုံ၊ ကာတ ြန္း၊ အန္နီေမးရွင္း၊ အသံပညာရွင္၊ ျပဇာတ္၊ ရွပ္ရွင္၊ ေတးဂီတ၊ ခရီလမ္းညႊန္(ဧည့္လမ္းညႊန္)၊ ဘာသာျပန္၊ နုိင္ငံျခားဘာသာစကား၊ တည္းျဖတ္ပညာရွင္စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
PAGETOP