ဂ်ပန္ရဲ့ပတ္၀န္းက်င္၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စြမ္းရည္နယ္ပယ္

ဂ်ပန္ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္

လုံျခဳံေရးေကာင္းမြန္ျခင္း

ဂ်ပန္ဟာလူမႈလုံျခံဳေရးကုိအဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ကမၻာေပၚတြင္လုံျခံဳေရးအေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံရယ္လုိ႕လူသိမ်ားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ရာဇာ၀တ္မႈကာကြယ္တားဆီးဖို႕အတြက္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္မႈဥပေဒျပ႒ာန္းျပီး အမ်ားျပည္သူပုိင္ေနရာမ်ားတြင္ သယ္ေဆာင္ျခင္းကုိတားျမစ္ထားပါတယ္။ အဲဒီရလဒ္ကေတာ့ ျမိဳ႕ျပေက်းရြာမက်န္ ျပည္သူမ်ားဟာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေနထုိင္သြားလာႏိုင္ ပါတယ္။

ျဗိတိန္သတင္းစာ (The Economist) ရဲ့စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ ကမၻာ့လုံျခဳံေရးအေကာင္းဆုံးစာရင္းတြင္ တုိက်ဳိက နံပါတ္ (၁) ၊ အုိစာကာက နံပါတ္ (၃) မွာရပ္တည္ေနပါတယ္။

ဒါအျပင္စီးပြားေရးေစ်းကြက္တြင္လည္း ဂ်ပန္ယန္း(yen)ဟာစိတ္ခ်ရပါတယ္။ ဂ်ပန္နုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ရဲ့သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဂ်ပန္ယန္း (၁) ယန္းဟာ (၂၁၆) ယူရုိ (၆၃၈) ေဒၚလာ (၁၆၁၉) ေပါင္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

 

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေကာင္းမြန္ျခင္း

တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးအနက္မီရထားသယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးဟာ အခ်ိန္တိက်ျပီးေနာက္က်ျခင္းနည္းတဲ့အခ်က္ဟာ ဂ်ပန္ရဲ့အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္းထဲကတခုျဖစ္ပါတယ္။

တခါတရံေနာက္က်တဲ့အေၾကာင္းအရင္းကလဲ လုံျခဳံေရးကုိဦးစားေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးေ၀းသြားလာေနေသာက်ည္ဆံရထားဟာလဲထြက္ခြါဆုိက္ေရာက္အခ်ိန္မွန္ကန္ျခင္းဟာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအတြက္ေတာ့သာမန္ ျဖစ္ေပမယ့္ျပည္ပနုိင္ငံမ်ားအတြက္ကေတာ့အံၾ့သဘြယ္ေကာင္းေသာခရီးစဥ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ရထားေစာင့္ျခင္းစီးျခင္းတို႕ျပဳလုပ္တဲ့အခါတြင္လည္းဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့အသိတရားကလည္းအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားကုိလဲသန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ျမိဳ႕ေတာ္တိုင္းဟာအျမဲသန္႕ရွင္းေစပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူပန္းျခံရဲ့အိမ္သာေတာင္မွညစ္ေပမႈဟာအလြန္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ခံစားခ်က္ဟာမရွိသေလာက္ပါပဲ။

အခုလုိလုံျခဳံစိတ္ခ်ျခင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္းတို႕ဟာ အျမဲစိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာနားလည္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ ဂ်ပန္ရဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ဂ်ပန္ရဲ့ပညာေရးေကာင္းမြန္ျခင္း

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိအေရးေပးေသာဂ်ပန္

「Take a job in hands」စကားရပ္ဂ်ပန္မွာရွိပါတယ္။ အသိပညာနဲ့နည္းပညာသင္ယူရန္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိင္ ေဆာင္ရန္ဆိုတဲ့ အသက္ရွင္ေနထုိင္ရန္အတြက္အျမဲစဥ္းစားေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသိပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္မ်ားေမြးထုတ္ ေပးရန္အတြက္ အတတ္ပညာေက်ာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာေရးအတြက္အေထာက္အပံ့ေပးေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးလဲရွိပါ တယ္။ လက္ရွိအတတ္ပညာေက်ာင္းမ်ားဟာ တစ္နိုင္ငံလုံးမွာ (၃၂၀၆) ေက်ာင္းရွိျပီး အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာနယ္ပယ္အသီးသီးကုိသင္ ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ထုိေက်ာင္းမ်ားတြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားဟာ အထက္တန္းေအာင္ အလယ္ တန္းေအာင္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ၀န္ထမ္း ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားေနျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္ျခင္း ရဲ့တခုျဖစ္ပါတယ္။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပညာေရး၏စြမ္းရည္ျမင့္မားမႈ

ဂ်ပန္ဟာဟုိးအရင္ကတည္းက လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေနေရးအတြက္ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာလမ္းညႊန္မႈကုိအေလး ထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အတက္ပညာေက်ာင္းမ်ားဟာလည္းထိုအစဥ္အလာအတိုင္းျဖည္းျဖည္းနဲ႕မွန္မွန္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား အတိုင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိသင္ရုိးညႊန္းတမ္း(curriculum)မ်ားဟာေပါ့ေပ့ါပါးပါးေလ႕လာသင္ယူႏိုင္မဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိစဥ္းစားျပီးေလ့လာသင္ယူ ႏိုင္ေသာသင္ရုိးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားေျဖနုိင္ရန္အတြက္အစမွအဆုံး အေထာက္အကူ ျပဳျခင္းကို ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳလတ္မွတ္ရရွိနုိင္မႈဟာကုိယ္ ရဲ့စြမ္းရည္ကုိအသိအမွတ္ ျပဳေပးတဲ့အျပင္ သင္တန္းျပီးဆုံးျပီးတဲ့အခ်ိန္တြင္လည္း လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ (career up) ကုိ အေထာက္ အကူျပဳေပးေသာ (start line) တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားေနနဲ႕ဂ်ပန္တြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အကူအညီအေထာက္ အပ့ံေပးေသာေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ထားျပီးေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။

 

ဂ်ပန္ရဲ့ယဥ္ေက်းမႈ

ျခားနားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ လက္ခံျခင္း၊ အသစ္တီထြင္ဖန္တီးျခင္းပညာ

ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ၾကီးမားတဲ့ေကာင္းကြက္တစ္ခုကေတာ့ ျခားနားတဲ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိလက္ခံျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကုိေမြးဖြားခဲ့ေသာအမိေျမရဲ့ယဥ္ေက်းမႈကိုိထိေတြ႕ခံစားျပီး ဖန္တီးမႈႏွင့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားေပၚမူတည္ျပီးလူသားမ်ား အတြက္ၾကီးမားေသာတိုးတက္မႈကုိျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

 

ဂ်ပန္ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ပင္လယ္ရပ္ျခားယဥ္ေက်းမႈ၊ အေနာက္နုိင္ငံရဲ႕အမဲလုိက္ယဥ္ေက်းမႈ ဒါ့အျပင္တရုတ္ျပည္ရဲ႕ယဥ္ ေက်းမႈကိုလက္ခံျပီး ဂ်ပန္ပုံစံေျပာင္းလဲျပီးအသုံျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရွးလူၾကီးမ်ားဆီမွသင္ယူျပီး အသစ္အသစ္ကုိ ေလ႕လာ သင္ယူကာ စိတ္ဓါတ္ေတြဆီျဖစ္လာေသာယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလက္ခံက်င့္သုံးျပီး ေရွးေဟာင္းစာမ်ားကုိလဲ ဂ်ပန္စာကိုေျပာင္းလဲခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္အ ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေနာက္နုိ္င္ငံ အသိပညာအတတ္ပညာေတြကုိေလ႕လာျပီး ဂ်ပန္ဟာ စက္မႈနိုင္ငံအျဖစ္ျဖစ္ထြန္း ေပၚ ေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ထုိတီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားဟာ ဂ်ပန္ရဲ႕အၾကီးမားဆုံး တီထြင္မႈေတြကုိေပၚေပါက္လာ ေစပါတယ္။ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားဟာ လွွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအုိး၊ ဂဏန္းေပါင္းစက္၊ ရုပ္ရွင္အသံဖမ္းစက္၊ လမ္းေလ်ွာက္ စီဒီစက္(walkman)၊ ကာရာအုိေကစက္၊ အသင့္စားေခါက္ဆြဲေျခာက္တုိ႕ဟာ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၏တီထြင္မႈမ်ားျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚမွာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။

ဂ်ပန္ရဲ႕ေလးစားမႈ၊အမိန္႕နာခံမႈ

ဂ်ပန္မွာအမူအရာမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္တဲ႕အလွတရားေတြရွိပါတယ္။ တုိင္းတပါးယဥ္ေက်းမႈကုိ ဒီအတုိင္းယူသုံးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဂ်ပန္နဲ႕ဆီေလ်ာ္လုိက္ဖက္ေအာင္ျပဳျပင္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးက စတင္ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ႕ (Tonkatsu sauce) ဆုိရင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ နီေပါနုိင္ငံကေန မွီျပီးျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ နီေပါက ဒီ sauceကုိ (Worcerster sauce) ေခၚျပီး အဂၤလိပ္အေခၚအေ၀ၚကေန ဂ်ပန္သို႕ေျပာင္းလဲလုိ္က္တဲ႕အခါမွာေတာ့ ငါးကေနရတဲ႕အရသာကုိ ေပါင္းစပ္ျပီး (Tonkatsu sauce)ျဖစ္လာပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္အမိန္႕နာခံတဲ႕လူအဖြဲ႕အစည္းက အေရးပါပါတယ္။ မျငိမ္းခ်မ္းတဲ႕လူအဖြဲ႕အစည္းမွာ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲမႈဆုိတာမရွိနုိင္ပါဘူး။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားဟာလူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းႏွင့္လူဦးေရအရ ပညတ္မႈမ်ားဟာတင္းၾကပ္ျပီး ဒါဟာေသခ်ာေပါက္ဥပေဒႏွင့္ တသီးပုဂၢလအေရးကုိဂရုစိုက္တဲ႕လူေတြ အၾကားနာခံဖုိ႕ တည္ျငိမ္တဲ႕လူေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းကုိတည္ေထာင္နုိ္င္ခဲ႕ၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာေတာ့ ျမင့္မားတဲ့ျပည္သူ႕အသိ ပညာေပး ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေျခခံအမိန္႕ကုိလက္ခံက်င့္သုံးေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ျပဳလုပ္ေပးခဲ႕ပါတယ္။

PAGETOP