ဂ်ပန္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း (အထူူးျပဳေက်ာင္း) ၊ တကၠသိုလ္ပညာေရး

ဂ်ပန္ရဲ႕ေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ကေတာ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း(အထူူးျပဳေက်ာင္း)၊ တကၠသိုလ္ တုိ႕တက္ေရာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားဟာ တိက်တဲ႕အသက္ေမြးမႈပညာႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈကုိပါ ရည္ရြယ္ေသာ (curriculum)ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။ အတန္းမ်ားကုိ အမ်ားအျပားသတ္မွတ္ထားျပီး လက္ ေတြ႕သင္ယူမႈ(intern)စသည္တုိ႕ တြင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ အေလ႕အက်င့္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္အတြက္ပါသင္ၾကားေပးပါတယ္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကလဲရာထူးတုိး (carrer up) အတြက္သင္ၾကားေပးေသာေနရာလဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခု တကၠသိုလ္မ်ားကေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္ ဆရာ၀န္မ်ားကုိရည္ရြယ္ေသာ္လည္း အနုပညာဆုိင္ရာ အသက္ေမြးႏွင့္အလုပ္အကိုင္ကုိပါသင္ၾကားေပးေသာ တစိတ္တပုိင္းအထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လတ္ တေလာမွာေတာ့ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးကုိ အဓိကထားေသာ လက္မွတ္မ်ားကုိ ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ ခြင္ေလ့က်င့္ေရး ကုိပါေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

 

အထက္တန္းေက်ာင္း၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး

အထက္တန္းေက်ာင္းရဲ႕အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားမွာေတာ့ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားကုိသင္ၾကားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သိုေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းေရး၊ လူမႈဖူလုံေရးစသည့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးကုိ ေလ႕လာႏိုင္ေသာဘာသာရပ္မ်ားဟာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာတြင္သင္ၾကားေပးပါတယ္။ အထူးျပဳ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအထက္တန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္ရ့ဲ (၁၉) ရာခုိင္နႈန္း ေလာက္ရွိပါတယ္။

 

အလုပ္သင္ပညာေရး (career education)

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာေတာ့ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသာမက မူလတန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း အလုပ္ အကုိင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီးနားလည္ေစရန္အတြက္ရည္ရြယ္ထားကာ အနာဂါတ္အလုပ္အကိုင္ပတ္သတ္ျပီးစဥ္းစားတတ္ၾက ေစရန္အလုပ္အကုိင္( career ) ႏွင့္ပက္သတ္ျပီးသင္ၾကားေပးရန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။

PAGETOP