နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားFAQ

ဒီမွာေတာ့ နုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားက သိခ်င္ေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိေမးျမန္းထားေသာ Q&A ပုံစံမ်ိဳး ရွင္းလင္း ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

 ဂ်ပန္ရဲ႕ေနထုိင္မႈပတ္သက္၍

01 ဂ်ပန္နဲ႕ပက္သက္ျပီးအဓိကက်တဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိဘယ္ေနရာမွာကေနသိႏိုင္ပါသလဲ။
02 ဂ်ပန္မွာ(၁)လကုိေနထုိင္မႈစရိတ္ဘယ္ေလာက္က်မလဲ။
03 ဂ်ပန္နုိင္ငံ၀င္ခြင့္ဗီဇာကလုိအပ္ပါသလား။ ဘယ္လုိမ်ိဳးဗီဇာမ်ိဳးလဲ။
04 နုိင္ငံျခားသားက အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္နိုင္ပါသလား၊ တျခားကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါ သလား။
05 ဂ်ပန္မွာျငိမ္းခ်မ္းမႈရွိပါသလား။
06 ဂ်ပန္လူမ်ိဳးကနုိင္ငံျခားသားအေပၚၾကိဳက္ပါသလား။
07 ဂ်ပန္မွာေနထုိင္ဖုိ႕ ဘယ္လုိမ်ိဳးရွာေဖြပါကေကာင္းသလဲ။
08 ဂ်ပန္မွာhome stayကျဖစ္နုိင္ပါသလား။
09 ဂ်ပန္မွာ နုိင္ငံျခားသားမို႕ room share ျဖင့္ေနနို္င္ပါသလား။
10 ဂ်ပန္ရဲ႕ငလ်င္ နဲ႕ ဆူနာမီက စုိးရိမ္စရာရွိပါသလား။
11 ဂ်ပန္ရဲ႕က်န္းမာေရးအဆင့္ကဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ နိုင္ငံျခားသားမုိ႕ ဂ်ပန္ရဲ့ေဆးရုံေတြမွာကုသမႈခံယူနုိင္ပါသလား။
12 အမိနုိင္ငံမွာအသုံးျပဳခဲ႕တဲ႕ကြန္ပ်ဴတာကိုဒီအတိုင္းဂ်ပန္မွာသုံးလုိ႕ရနုိင္ပါသလား။
13 အမိနုိ္င္ငံရဲ႕စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ဂ်ပန္မွာရရွိနုိင္ပါသလား။
14 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းဂ်ပန္စကားကုိနားမလည္ေသာေဒသရွိပါသလား။
15 ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာနုိ္င္ပါသလား။
16 ဂ်ပန္နိုင္ငံကေနတျခားနုိ္င္ငံမ်ားသို႕ ခရီးသြားလာနုိ္င္ပါသလား။
17 နို္င္ငံျခားသားမ်ားလည္းဂ်ပန္ရဲ႕ဘဏ္အေကာင့္ကုိေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသလား။
18 နိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္းဂ်ပန္ရဲ႕လက္ကုိ္င္ဖုန္းႏွွင့္ အင္တာနက္ကိုေလ်ွာက္ထားနို္င္ပါသလား ။
19 ဂ်ပန္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလမ္ဘာသာမ်ားရွိပါသလား။
20 ဂ်ပန္မွာhalalလုပ္ထားေသာစားစရာပစၥည္းမ်ားရွိပါသလား။အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

01 ဘယ္လုိအထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားရွိျပီး ဘယ္ေနရာဘယ္လုိစားေသာက္ရမယ္ဆုိတာတဲ့သတင္းအခ်က္ကုိဘယ္ေနရာ ကေန သိရွိနိုင္မလဲ။
02 အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားမွာသင္ၾကားရန္ဂ်ပန္စာlevelဘယ္ေလာက္လုိအပ္ပါသလဲ။
03 အတန္းသင္ခေပးရပါသလား၊ တျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိပါသလား။
04 စေကာ္လာရွစ္ေလ်ွာက္လုိ႕ရနုိင္လား၊ ဘယ္လုိမ်ိဳးစေကာ္လာရွစ္မ်ိဳးရွိပါသလဲ။
05 ေက်ာင္း၀င္ရန္အတြက္အသက္ကန္႕သတ္ထားပါသလား။
06 ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္းအလုပ္ ဒါမွမဟုတ္အခ်ိန္ပုိ္င္းအလုပ္လုပ္ကုိ္င္နုိ္င္ပါသလား။

ဂ်ပန္စာေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

01 ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိျပီးဆုံးပါက ဂ်ပန္ရွိအသက္ေမြးပညာေက်ာင္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္နုိင္ပါ့မလား။
02 ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္း(language school)ျပီးဆုံးျပီးေနာက္ ဂ်ပန္မွာအလုပ္၀င္ခြင့္ရနုိင္ပါသလား။
03 အတန္းသင္ခေပးရပါသလား၊ တျခားကုန္က်စရာမ်ားရွိပါသလား။
04 ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႕ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းေတြရွိတယ္ဆုိတာႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ဘယ္ေနရာမွာရရွိနုိင္ပါသလဲ။
05 စေကာ္လာရွစ္ေလ်ွာက္လုိ႕ရနုိင္လား၊ ဘယ္လုိမ်ိဳးစေကာ္လာရွစ္မ်ိဳးရွိပါသလဲ။
06 ေက်ာင္း၀င္ရန္အတြက္အသက္ကန္႕သတ္ထားပါသလား။
07 ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္းအလုပ္ ဒါမွမဟုတ္အခ်ိန္ပုိ္င္းအလုပ္လုပ္ကုိ္င္နုိ္င္ပါသလား။

 

ဂ်ပန္ရဲ႕ေနထုိင္မႈပတ္သက္၍

01 ဂ်ပန္နဲ႕ပက္သက္ျပီးအဓိကက်တဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိဘယ္ေနရာမွာကေနသိႏိုင္ပါသလဲ။

-> သင့္စိတ္ၾကိဳက္ နို္င္ငံျခားေရး၀န္းၾကီး႒ာနမ်ားနရဲ႕ ဆုိဒ္မွာၾကည့္နုိင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္သံရုံး၊ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးတုိ႕တြင္ ဂ်ပန္ရဲ႕ သတင္းအခ်က္မ်ားကုိ သိရွိနုိင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္နုိ္င္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး႒ာန၊ သံရုံး၊ ေကာင္စစ္၀င္ရုံး တရား၀င္ဆုိဒ္မ်ား တြင္ ေလ့လာပါ။

 

02 ဂ်ပန္မွာ(၁)လကုိေနထုိင္မႈစရိတ္ဘယ္ေလာက္က်မလဲ။

-> ေက်ာင္းစရိတ္၊ ေနထုိင္မႈစရိတ္၊ ေနထိုင္တဲ႕ေနထုိင္ေနရာေပၚမူတည္ျပီး ယန္း(၁၀)ေသာင္းေလာက္ က်ေလာက္ပါတယ္။ ေနထုိင္မႈစ ရိတ္က ပုံမွန္အားျဖင့္ ေနရာေပၚမူတည္ျပီး လူေနမ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္ေစ်းၾကီးနုိင္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေလ့လာပါ။

 

03 ဂ်ပန္နုိင္ငံ၀င္ခြင့္ဗီဇာကလုိအပ္ပါသလား။ ဘယ္လုိမ်ိဳးဗီဇာမ်ိဳးလဲ။

-> ဂ်ပန္ရ႕ဲေက်ာင္းမ်ားကုိတက္ေရာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဗီဇာကလုိအပ္ပါတယ္။ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာလုပ္ေဆာင္မႈကေတာ ့ ဒီေဆာင္းပါးမွာေလ့လာပါ။

 

04 နုိင္ငံျခားသားက အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္နိုင္ပါသလား၊ တျခားကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါ သလား။

->ဂ်ပန္မွာေတာ့ နိုင္ငံျခားသားရ႕ဲအလုပ္အကုိင္ကုိကန္႕သတ္ထားတာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဗီဇာနွင့္ တက္ေနေသာေက်ာင္းရဲ႕ စည္းကမ္းနွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အလုပ္လုပ္နုိ္င္တဲ႕အခ်ိန္နဲ႕ ေနရာကေတာ့ကန္႕သတ္ထားပါတယ္။ ျပစ္မႈမလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာေလ႕လာဖုိ႕လုိပါတယ္။

 

05 ဂ်ပန္မွာျငိမ္းခ်မ္းမႈရွိပါသလား။

-> ဂ်ပန္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ထိပ္တန္းအဆင့္လုံျခဳံျငိမ္းခ်မ္းေသာနုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါးျပီး ညမ်ားတြင္ ျပသနာ မရွိပဲသြားလာနုိ္င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပစ္မႈလုံး၀မျဖစ္တာေတာ့မဟုတ္တဲ႕အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွား သြားဖုိ႕လုိပါတယ္။ ကိုယ္ကုိကုိယ္ဂရုစိုက္ဖုိ႕လုိပါတယ္။

 

06 ဂ်ပန္လူမ်ိဳးကနုိင္ငံျခားသားအေပၚၾကိဳက္ပါသလား။

-> ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားဟာနုိင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚေဖာ္ေရြစြာဆက္ဆံတဲ႕အတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ဘက္လုိက္ဆက္ဆံ မႈမ်ား မရွိသေလာက္ပါလုိ႕ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နုိင္ငံျခားသားမ်ားအသြားအလာနည္းပါးေသာေဒသမ်ားရွိ လူမ်ား ဂ်ပန္ စကားပဲ ေျပာဆုိတတ္ေသာလူမ်ားကေတာ့ တျခာဘာသားစကားမ်ားနားမလည္ေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပနုိင္တာေတြေတာ့ ရွိနုိ္င္ပါတယ္။

 

07 ဂ်ပန္မွာေနထုိင္ဖုိ႕ ဘယ္လုိမ်ိဳးရွာေဖြပါကေကာင္းသလဲ။

-> တက္ေရာက္ရမဲ႕ေက်ာင္းရဲ႕အေဆာင္မ်ားစီစဥ္ေပးမႈမ်ားလဲရွိေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ နိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားဟာ apartment နဲ႕ massionတုိ႕တြင္ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ အခန္းမ်ားရွာေဖြတဲ႕ေနရာမွာေတာ့ ေက်ာင္းမွာတုိင္ပင္ျပီး အင္တာနက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရုံးမ်ားတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိေလ့လာနုိ္င္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေလ့လာနုိ္င္ပါတယ္။

 

08 ဂ်ပန္မွာhome stayကျဖစ္နုိင္ပါသလား။

-> ေနထုိင္နုိ္င္ပါတယ္။ home stayေနထုိင္မဲ႕ေနရာနဲ႕ ေက်ာင္းသြားလာမႈကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီး သြားလာမႈအဆင္ေျပေစရန္ေရြးခ်ယ္ ဖုိ႕ကအေရးၾကီးပါတယ္။

 

09 ဂ်ပန္မွာ နုိင္ငံျခားသားမို႕ room share ျဖင့္ေနနို္င္ပါသလား။

-> ေနထုိင္နုိ္င္ပါတယ္။ အင္တာနက္နဲ႕သတင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျပီး ေလ်ွာက္ထားနုိင္ပါတယ္။ ေလ်ွာက္ထားတဲ႕ေနရာမွာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိနိုင္ပါတယ္။ အထုပ္အပုိ္း၊ နိုင္ငံျခားသားလက္ခံမႈ၊ က်ားမကန္႕သတ္ခ်က္ မ်ားကုိ ေသခ်ာေလ့လာဖုိ႕ လုိပါတယ္။

 

10 ဂ်ပန္ရဲ႕ငလ်င္ နဲ႕ဆူနာမီက စုိးရိမ္စရာရွိပါသလား။

-> ဂ်ပန္ရဲ႕ငလ်င္ဟာ သဘာ၀တရားျဖစ္တာေၾကာင့္ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ပါဘူး။ အျမဲတမ္းအင္းအားျပင္းငလ်င္ကေတာ့မလွဴပ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကိုျပင္ဆင္ထားဖို႕ေတာ့လုိအပ္ပါတယ္။

 

11 ဂ်ပန္ရဲ႕က်န္းမာေရးအဆင့္ကဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ နိုင္ငံျခားသားမုိ႕ ဂ်ပန္ရဲ့ေဆးရုံေတြမွာကုသမႈခံယူနုိင္ပါသလား။

-> ဂ်ပန္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အဆင္ျမင့္ေဆးပညာထြန္းကားေသာနုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နုိင္ငံျခားသားလည္း အဆင့္ျမင့္ ေဆးပညာအပါအ၀င္ ဂ်ပန္ရ႕ဲေဆးရုံမ်ားမွာ ကုသမႈခံယူနုိ္င္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ ေဆးကုသစရိတ္ေလ်ွာေပါ့ေပးဖုိ႕အတြက္ က်န္းမာေရး အာမခံရွိပါတယ္။ အေသးစိတ္ကေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ ေဆးပညာေနရာမွာေလ့လာနုိင္ပါတယ္။

 

12 အမိနုိင္ငံမွာအသုံးျပဳခဲ႕တဲ႕ကြန္ပ်ဴတာကိုဒီအတိုင္းဂ်ပန္မွာသုံးလုိ႕ရနုိင္ပါသလား။

-> ဂ်ပန္ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ ပုံစံနဲ႕ အားသြင္းမႈဟာ နုိင္ငံအလုိက္ကြဲျပားနုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကိုတုိက္ရုိက္ အသုံးမျပဳနုိင္ဘဲ ၾကားခံ(adapter) ကလုိ္အပ္ပါတယ္။

 

13 အမိနုိ္င္ငံရဲ႕စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ဂ်ပန္မွာရရွိနုိင္ပါသလား။

-> ဘာသာမ်ိိဳးစုံေနထုိင္ေသာ ေဒသမ်ားမွာေတာ့ အစားအေသာက္တင္သြင္းေသာ စူပါမားကတ္မ်ားနွွင့္ နုိင္ငံျခားအစားအစာ ေရာင္းဆုိင္မ်ားရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္စိတ္၀င္စားတဲ့နုိ္င္ငံရဲ႕ ေစ်းနႈန္းနဲ႕ ေရာင္တဲ႕ေစ်းနႈန္းကေတာ့ မ်ားနုိင္ပါတယ္။

 

14 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းဂ်ပန္စကားကုိနားမလည္ေသာေဒသရွိပါသလား။

-> ဂ်ပန္တနုိ္င္ငံလုံးမွာ ဂ်ပန္စကားကုိအသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္စကားနားမလည္ေသာ ေဒသမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒသိယ ဘာသာစကားကေတာ့ရွိတဲ႕အတြက္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားေတာ့ ဂ်ပန္စကားနားလည္ရခက္နိုင္ပါတယ္။

 

15 ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာနုိ္င္ပါသလား။

-> ဂ်ပန္လူမ်ိဳးပါကန္႕သတ္ထားေသာ တခ်ိဳ႕ေသာငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီ ျဖစ္ပြားထားေသာေနရာမ်ားမွလြဲ၍ ဂ်ပန္တနုိင္ငံလုံး လြတ္လပ္စြာခရီးသြားနုိင္ပါတယ္။

 

16 ဂ်ပန္နိုင္ငံကေနတျခားနုိ္င္ငံမ်ားသို႕ ခရီးသြားလာနုိ္င္ပါသလား။

-> သြားလာနုိ္င္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာေတာ့ ခရီးသြားလာမဲ႕ နုိင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားဗီဇာကမလုိအပ္တဲ႕နုိင္ငံမ်ားလဲရွိပါတယ္။ ကုိယ္သြား လာခ်င္ေသာ နိုင္ငံက ဗီဇာမလုိအပ္ပဲသြားလာနုိင္လား ျပီးေတာ့ဂ်ပန္နို္င္ငံကေန ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းသတင္း အခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။

 

17 နို္င္ငံျခားသားမ်ားလည္းဂ်ပန္ရဲ႕ဘဏ္အေကာင့္ကုိေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသလား။

-> ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္အသုံးျပဳရန္၊ အခ်ိန္ပုိ္င္းအလုပ္ႏွင့္ စေကာ္လာရွစ္ ရရွိမႈမ်ား ရွိပါက ဘဏ္အေကာင့္လုိအပ္ပါတယ္။ ဘဏ္ေကာင္တာမ်ားတြင္ရွင္းျပမႈကို ဒီေဆာင္းပါးမွာ သတင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာ နုိ္င္ပါတယ္။

 

18 နိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္းဂ်ပန္ရဲ႕လက္ကုိ္င္ဖုန္းႏွွင့္ အင္တာနက္ကိုေလ်ွာက္ထားနို္င္ပါသလား ။

-> ေလွ်ာက္ထားနို္င္ပါတယ္။ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားကုိ လက္ကိုင္ဖုန္းအေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိသြားေရာက္ျပီးလုပ္နုိ္င္ပါတယ္။ လုပ္ခ်င္ တဲ႕ အစီအစဥ္အတုိင္း ပုိ္က္ဆံေပးေခ်မႈမ်ားနုိ္င္ျပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားမွာ နားလည္ဖုိ႕ခက္ပါတယ္။ ဒီလုိအခါမ်ိဳးမွာ prepaid card မ်ား ကုိအသးုံျပဳနုိင္ပါတယ္။ အင္တာနက္လည္း ေလ်ွာက္ထားနုိင္ပါတယ္။ ေနထုိ္င္ေသာ ေက်ာင္းအေဆာင္ ဒါမွမဟုတ္ apartment တြင္ အင္တာနက္ တပ္ဆင္လို႕မရတဲ႕အေျခအေ႕နရိွတာေၾကာင့္ မျပဳလုပ္ခင္ အတည္ျပဳဖို့ လုိအပ္ပါတယ္။

 

19 ဂ်ပန္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလမ္ဘာသာမ်ားရွိပါသလား။

-> ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ဘာသာေရးကုိလြတ္လပ္ခြင့္ျပဳေသာနုိ္င္ငံျဖစ္ပါတယ္။ နုိ္င္ငံေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ နတ္ဘုရားေက်ာင္း ရွိျပီး ၾကီးမားတဲ့ျမိဳ႕မ်ားမွာေတာ့ ဗလီႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားရွိုပါတယ္။ ေနထုိ္င္တဲ႕ျမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာရွာၾကည္႕ နိ္ုင္ပါတယ္။

 

20 ဂ်ပန္မွာhalalလုပ္ထားေသာစားစရာပစၥည္းမ်ားရွိပါသလား။

-> ရွိပါတယ္။ အြန္လုိ္င္းကေနမွာယူနုိင္ျပီး တခါတရံကံမေကာင္းစြာပဲ halalမဟုတ္ေသာ စားစရာမ်ားလည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ Japan Muslim Association, a religious corporation ထုိ္အဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စားစရာမ်ားမွာ စိတ္ခ်ရပါတယ္။ ဂ်ပန္နုိ္င္ငံတြင္ အေသးစား အစၥလမ္အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားရွိတဲ႕အတြက္ အဲဒီေဒသမ်ားမွာေတာ့ စူပါမားကတ္မ်ား သီးသန္႕ ဆုိ္င္မ်ားမွာhalal အစားအစာမ်ားကုိ၀ယ္ယူနုိ္င္ပါတယ္။

 

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

01 ဘယ္လုိအထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားရွိျပီး ဘယ္ေနရာဘယ္လုိစားေသာက္ရမယ္ဆုိတာတဲ့သတင္းအခ်က္ကုိဘယ္ေနရာ ကေန သိရွိနိုင္မလဲ။

-> ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ လုပ္ခ်င္ေသာအလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ေဒသမ်ားကေန အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားကုိရွာေဖြနုိင္ပါတယ္။

 

02 အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားမွာသင္ၾကားရန္ဂ်ပန္စာlevelဘယ္ေလာက္လုိအပ္ပါသလဲ။

->အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ား၀င္ေရာက္သင္ၾကားႏုိ္င္ရန္အတြက္ ကို္ယ္ရဲ႕ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းပတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါအခ်က္အခ်ိဳ႕ လုိအပ္ပါတယ္။
1 တရားေရး၀န္ၾကီး႒ာနရဲ႕ ဂ်ပန္ပညာေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္မႈအရ (၆) လေက်ာ္တတ္ေရာက္သင္ၾကား ထားသူ
2 Japan International Education Support Association and the Japan Foundationကဦးစီးက်င္းပေသာ ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ N1ဒါမွမဟုတ္N2ကုိေအာင္ျမင္ရပါမယ္
3  ဂ်ပန္ရဲ႕ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းကုိ (၁) ႏွစ္ေက်ာ္တတ္ေရာက္သင္ၾကားထားသူ
4  ဂ်ပန္နို္င္ငံျခားစာေမးပြဲ 〔ဂ်ပန္စာ(အဖတ္္ႏွင့္ နာလည္မွဳစုစုေပါင္း)〕အမွတ္ (၂၀၀) ေက်ာ္ရရွိသူ
5  ဂ်ပန္ခန္းဂ်ီးစြမ္းရည္အဖြဲ႕အစည္းေဖာင္ေဒးရွင္းက်င္းပေသာ BJTစီးပြားေရးဂ်ပန္စာစာေမးပြဲ အမွတ္ (400) ေက်ာ္ရရွိသူ
(ကုိးကားခ်က္)Gateway to Study in JAPAN「အထူးျပဳေက်ာင္း」

 

03 သင္တန္ေၾကးေပးရပါသလား၊ တျခားကုန္က်စရာမ်ားရွိပါသလား။

->ေယဘူယ်အားျဖင့္ သင္္တန္းေၾကးဟာေက်ာင္း၀င္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးေပးေဆာင္ရပါတယ္။ နယ္ပယ္အလုိက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္စရိတ္စသည္ျဖင့္ အသုံစရိတ္မ်ားလုိ္အပ္ေသာ အေျခအေနလဲရွိနုိ္င္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဘာသာပညာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သင္တန္းေၾကးႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးႏႈန္းထားအေနနဲ႕ကေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးအတြင္းရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ မွီျငမ္းကုိးကားမႈျပဳနုိ္င္ပါတယ္။

 

04 စေကာ္လာရွစ္ေလ်ွာက္လုိ႕ရနုိင္လား၊ ဘယ္လုိမ်ိဳးစေကာ္လာရွစ္မ်ိဳးရွိပါသလဲ။

-> အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပညာသင္ဆုေငြမ်ားရွိပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးအတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမွီျငမ္းကုိးကားႏုိ္င္ပါတယ္။ တဖန္ ဒီေပ့ခ်္မွာေတာ့ ပညာသင္ဆုေငြအမ်ုိဳးအစားမ်ားစြာကုိရွာေဖြနုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိတုိ႕ေက်ာင္းသီးသန္႕ သတ္မွတ္ေပး ထားေသာ ပညာသင္ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ေသာေက်ာင္းမ်ားလဲရွိပါတယ္။

 

05 ေက်ာင္း၀င္ရန္အတြက္အသက္ကန္႕သတ္ထားပါသလား။

-> ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မွာအသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား ကန္႕သတ္ထားေသာ ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းဆုိျပီး အားလုံးနီးပါးေတာ့မရွိပါ ဘူး။ ပုိေသခ်ာေစဖုိ႕အတြက္ကေတာ့ မိမိဆႏၵရွိတဲ႕ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းကုိတုိ္က္ရိုက္စုံစမ္းေမးျမန္းအတည္ျပဳပါ။

 

06 ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္းအလုပ္ ဒါမွမဟုတ္အခ်ိန္ပုိ္င္းအလုပ္လုပ္ကုိ္င္နုိ္င္ပါသလား။

-> လုပ္ကုိင္နုိ္င္ပါတယ္။ သုိ႕ရာတြင္ဗီဇာႏွင့္ မိမိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းရဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအလိုက္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္နုိ္င္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္အမ်ိဳးအစားကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားလဲရွိနုိ္င္ပါတယ္။ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဳးလြန္မႈမျဖစ္ရေလေအာာင္ ေသ ခ်ာစြာ အတည္ျပဳဖုိ႕ေတာ့လုိအပ္ပါတယ္။

 

ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍

01 ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိျပီးဆုံးပါက ဂ်ပန္ရွိအသက္ေမြးပညာေက်ာင္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္နုိင္ပါ့မလား။

-> ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိျပီးဆုံးပါက အလုိအေလ်ာက္အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ၀င္ေရာက္နုိင္တာ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္း၀င္ေရာက္နုိင္ရန္ အထူးျပဳ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကုိ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိ၍ ေအာင္ျမင္ဖို႕လုိအပ္ပါ တယ္။ သုိ႕ရာတြင္ဒီအထဲမွာမွ ေက်ာင္း၀င္ေရာက္နုိင္ေစရန္ ေထာက္ခံေပးေသာေက်ာင္းမ်ားလဲရွိသည့္အတြက္ (မိမိတက္ေရာက္ ေသာဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္ေက်ာင္းကုိလဲတုိ္က္ရုိ္က္ေမးျမန္းအတည္ျပဳပါ။)

 

02 ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္း(language school)ျပီးဆုံးျပီးေနာက္ ဂ်ပန္မွာအလုပ္၀င္ခြင့္ရနုိင္ပါသလား?

-> ၀င္လုိ္႕ရနုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမွာေတာ့ အလုပ္၀င္ခြင့္လုပ္ရႈားမႈျပဳလုပ္၍ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းျပဳလုပ္ဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။ သို႕ရာတြင္ဒီအထဲမွာမွ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္နုိ္င္ေအာင္ေထာက္ခံေပးႏို္င္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားလဲရွိတဲ႕အတြက္ ဂ်ပန္စာေက်ာင္း ကိုတုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏို္င္ပါတယ္။

 

03 ဘယ္လုိေနရာေတြမွာ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႕ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းေတြရွိတယ္ဆုိတာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ဘယ္ေနရာမွာရရွိနုိင္ပါသလဲ?

-> ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း(ဂ်ပန္ဘာသာအခန္းက႑ႏွင့္ပညာေရးလမ္းညႊန္) တုိ႕၌မိမိေနရပ္လိပ္စာ၊ ေမြးဖြားရာေဒသ၊ အသုံးစရိတ္စသည္တို႕အားျဖင့္ ေက်ာင္းမွာစုံစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါတယ္။ သုိ႕ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာမပါ၀င္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ားလဲရွိပါတယ္။

 

04 သင္တန္းေၾကးလုိအပ္ပါသလား?

-> ေယဘူယ်အားျဖင့္ သင္္တန္းေၾကးဟာေက်ာင္း၀င္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးေပးေဆာင္ရပါတယ္။ နယ္ပယ္အလုိက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္စရိတ္စသည္ျဖင့္ အသုံစရိတ္မ်ားလုိ္အပ္ေသာ အေျခအေနလဲရွိနုိ္င္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဘာသာပညာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သင္တန္းေၾကးႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးႏႈန္းထားအေနနဲ႕ကေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးအတြင္းရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ မွီျငမ္းကုိးကားမႈျပဳနုိ္င္ပါတယ္။

 

05 ပညာသင္ဆုေငြရရွိနုိင္ပါသလား?

-> အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပညာသင္ဆုေငြမ်ားရွိပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးအတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမွီျငမ္းကုိးကားႏုိ္င္ပါတယ္။ တဖန္ ဒီေပ့ခ်္မွာေတာ့ ပညာသင္ဆုေငြအမ်ုိဳးအစားမ်ားစြာကုိရွာေဖြနုိင္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ မိမိတုိ႕ေက်ာင္းသီးသန္႕ သတ္မွတ္ေပး ထားေသာ ပညာသင္ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ေသာေက်ာင္းမ်ားလဲရွိပါတယ္။

 

06 ေက်ာင္း၀င္ခြင့္၌အသက္အပုိင္းအျခားကန္႕သတ္မႈရွိပါသလား?

-> ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မွာအသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား ကန္႕သတ္ထားေသာ ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းဆုိျပီး အားလုံးနီးပါးေတာ့မရွိပါ ဘူး။ ပုိေသခ်ာေစဖုိ႕အတြက္ကေတာ့ မိမိဆႏၵရွိတဲ႕ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းကုိတုိ္က္ရိုက္စုံစမ္းေမးျမန္းအတည္ျပဳပါ။

 

07 ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္းအလုပ္ ဒါမွမဟုတ္အခ်ိန္ပုိ္င္းအလုပ္လုပ္ကုိ္င္နုိ္င္ပါသလား?

-> လုပ္ကုိင္နုိ္င္ပါတယ္။ သုိ႕ရာတြင္ဗီဇာႏွင့္ မိမိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းရဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအလိုက္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္နုိ္င္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္အမ်ိဳးအစားကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားလဲရွိနုိ္င္ပါတယ္။ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဳးလြန္မႈမျဖစ္ရေလေအာာင္ ေသ ခ်ာစြာ အတည္ျပဳဖုိ႕ေတာ့လုိအပ္ပါတယ္။

PAGETOP