ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သိေကာင္းစရာ

ဂ်ပန္နုိ္င္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး

နုိ္င္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး႒ာန၊ပညာေရး၀န္ၾကီး႒ာန၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစား၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီး႒ာန ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းကလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ဆုိဒ္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား အားလုံးေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕လြန္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္တက္ ေရာက္ခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိရည္ရြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကမ်ားပါတယ္။ ဂ်ပန္စာေက်ာင္း ကုိေရြးခ်ယ္ျခင္း အခ်ိန္ပိုငး္အလုပ္ရွာေဖြပုံ အစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဂ်ပန္စာေက်ာင္း၊ အထူးျပဳေက်ာင္းသားျဖစ္ခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္လည္းသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္္္၊ ကုိရီးယား၊ အဂၤလိပ္၊ ရူရွား၊ တရုတ္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ ဖတ္ရႈနုိင္ပါတယ္။

 

Japan Education Scholarship and Examination for Japanese University Admission for International Students(EJU)ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္လည္းရွိပါတယ္။ ဒါအျပင္ နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အေျခခံသတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေက်ာင္းရွာဖုိ႕အသုံးျပဳနုိင္ေသာ လင့္လည္းရ႔႔ွိပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိလဲအသုံးျ႔ပဳနုိင္ပါတယ္။

 

Japan Administrative Institution Japan Student Services Organization(JASSO)ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ျပည္ပ ေက်ာင္းသားနဲ႕ပတ္သတ္ေသာ ျပည္စုံေသာသတင္းအခ်က္ကုိ ေ၀ငွေပးဖုိ႕ရည္ရြယ္ထားတဲ႕ ဆုိဒ္တခုျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း မတတ္ေရာက္ခင္၊ တက္ေရာက္တုန္း၊ တက္ေရာက္ျပီး အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့သတင္းအခ်က္မ်ားကုိတင္ေပးေနေသာ ဆုိဒ္ျဖစ္ပါ တယ္။

 

Asian Student Cultural Association of the Public Interest Foundation(ASCA)とBenesse Corporationကုမၸဏီ က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ နုိင္ငံျခားသတင္းအခ်က္အလက္ဆိုဒ္။ တကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕လြန္ ေက်ာင္းမ်ားကုိတက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္မ်ားစြားရွိျပီး အထုူးျပဳေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း အဆင္ ေျပပါတယ္။ ဂ်ပန္္၊ ထိုင္း၊ ကုိရီးယား၊ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ဖတ္ရႈနုိင္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေန့စဥ္လုပ္ေဆာင္ရမဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ (ဘဏ္စာအုပ္လုပ္ျခင္း၊ အမိႈက္ပစ္ျခင္း၊ အိမ္ရွာေဖြျခင္း)ကအစ စေကာ္လာရွစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းစသည္တုိ႕ကုိလည္းေလ႕လာနုိင္ပါတယ္။

 

နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားႏွင့္ working holidayေလ်ွာက္ထားခ်င္သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး free paper ရုိက္ထုတ္လ်က္ရွိုေသာ Qto JAPON Corporation ဆုိဒ္။ အထုူးျပဳေက်ာင္း ၊ ဂ်ပန္စာေက်ာင္းတုိကုိ႕ ရွာေဖြနုိင္ျပီး အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ရွာေဖြျခင္းနဲ႕ အိမ္ခန္းရွာေဖြျခင္းတုိ႕ကုိ ရွင္းျပထားပါတယ္။ ဂ်ပန္္၊ ကုိရီးယား၊ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ဖတ္ရႈနုိင္ပါတယ္။

 

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေၾကာ္ျငာ၊ ေထာက္ပ့ံေပးမႈတုိ႕ကုိေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ Access Lead Co., Ltd.ဆုိဒ္။ အထူးျပဳ ေက်ာင္းရွာေဖြျခင္းလည္းအသုံးျပဳနုိ္င္ျပီး ဂ်ပန္ရဲ႕ ေနထုိင္ေရးအဓိက်တဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကိုေရးသားထားပါတယ္။

 

International Student Study Kyoto Networkရဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ က်ိဳတုိနုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအ တြက္သတင္းအခ်က္ေပးေနေသာ ဆုိဒ္။ ဂ်ပန္စာေက်ာင္းမ်ားကုိရွာေဖြနုိင္ျပီး ဂ်ပန္ရဲ႕ ေနထုိင္ေရးအဓိက်တဲ႕အခ်က္ အလက္ေတြကိုေရးသားထားပါတယ္။ ဂ်ပန္္၊ ထိုင္း၊ ကုိရီးယား၊ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ဖတ္ရႈနုိင္ပါတယ္။

 

အထူးျပဳေက်ာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္စာေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ဆက္စပ္ပုံ

ဒီဆုိဒ္မွာေတာ့「National School Corporate College Association Standing Committee – International Student Committee」နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားကိုလက္ခံတဲ႕ အထုူူးျပဳေက်ာင္းရဲ႕စာရင္းကုိၾကည့္ရႈနုိင္ပါတယ္။

 

ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တုိက်ိဳရွိ အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားအသင္းဆုိဒ္။ အလုပ္အကုိ္င္၊ ရယူနုိင္မည့္လက္မွတ္မ်ား၊ ေက်ာင္း နာမည္မ်ားနဲ႕ အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားရွာေဖြနုိင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္္၊ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ဖတ္ရႈနုိင္ပါတယ္။

 

ေဖာင္ေဒးရွင္းကထုတ္ေ၀ေသာအထူးျပဳေက်ာင္းလမ္းညႊန္ (Professional Training College in Japan Guidebook)download လုပ္လုိ႕ရပါတယ္။ 「လမ္းညႊန္」ဘာသာ(၁၄)မ်ိဳးျဖင့္ဖတ္နုိင္ပါတယ္။ 。Digest edition က (၇) မ်ိဳးျဖင့္ ဖတ္နုိင္ ပါတယ္။

 

ဂ်ပန္ပညာေရးရဲ႕အဓိကဆန္းစစ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားဆုိဒ္။ ဒီဆုိဒ္မွာေတာ့ အသင္း၀င္ထားတဲ႕သူက ဂ်ပန္စာေက်ာင္းမ်ားကုိရွာေဖြနုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ ေက်ာင္းမ်ားရဲ႕အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေရအတြက္၊ နုိင္ငံ၊ ေဒသ၊ ေက်ာင္းလခ၊ ဘာသာရပ္စသည္တုိ႕ကုိၾကည့္ရႈနုိင္ပါတယ္။

 

တရားေရး၀န္ၾကီး႒ာန၏အသိေပးစာႏွင့္ ဂ်ပန္စာပညာေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မွာ တရား၀င္အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ဂ်ပန္ စာေက်ာင္း ႏွင့္ တုိင္းျပည္အတြင္းပထမဦးဆုံး လုပ္ငန္းအုပ္စုအေရအတြက္မွာ (လက္ရွိအဖြဲ႕၀င္ေက်ာင္း ၁၄၇ ေက်ာင္း) ျဖစ္ပါ တယ္။

 

နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားနဲ႕ပတ္သက္ေသာ ျပည္သူ႕အဖြဲ႕အစည္း

နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေနျပီး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပဳျခင္းမ်ားကုိေတာ့ ဂ်ပန္ သံရုံး၊ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

အစိုးရစရိတ္(စေကာ္လာရွစ္)နုိင္ငံျခားသားမ်ားကိုုေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိလည္းျပဳလုပ္ပါတယ္။

 

စီးပြားေရးမိတ္ဖက္သေဘာတူညီမႈ(EPA: Economic Partnership Agreement)ႏွင့္ cool Japan ရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေတြရွိ

 

အေရွ႕ဂ်ပန္ငလ်င္ႏွင့္ဓါတ္ေရာင္ျခည္တုိင္းတာျခင္းအေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္ရွိ

 

 

တျခား

A site of an organization that certifies Halal in Japan

Halalနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းခ်က္၊ အာမခံေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုမိတ္္ဆက္ေပးျခင္း halal ပစၥည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳထား သည္မ်ားကိုျပသထားပါတယ္။

 

halalလက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု

PAGETOP