การศึกษาด้านอาชีพของญี่ปุ่น

การศึกษาเกี่ยวกับอาชีพในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเฉพาะทาง

การศึกษาเกี่ยวกับอาชีพในโรงเรียนของญี่ปุ่น หลักๆจะจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเฉพาะทาง
โดยเฉพาะโรงเรียนเฉพาะทาง จุดเด่นคือ หลักสูตรที่ตั้งเป้าหมายให้เข้าทำงานในอาชีพหรือประเภทอาชีพเฉพาะทาง หรือเพื่อสอบได้รับใบรับรองคุณสมบัติในการทำงานนั้นๆ มีคลาสเรียนฝึกปฏิบัติจริงจำนวนมาก มีการฝึกงาน(Internship)เป็นต้น ซึ่งเน้นการศึกษาด้านอาชีพที่สัมพันธ์กับการทำงานจริง นอกจากนี้ โรงเรียนเฉพาะทาง ยังมีฟังค์ชั่นในการเป็นสถานที่เรียนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาด้านอาชีพสำหรับคนที่ทำงานแล้วอีกด้วย
ในขณะที่ มหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาเช่น ด้านการแพทย์ การศึกษาด้านอาชีพจะถูกจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายในการทำอาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ หรือเภสัชกร แต่ทว่า ในสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ โดยทั่วไปจะไม่จำกัดอาชีพ,ประเภทอาชีพ เฉพาะทาง แต่ช่วงหลังๆมานี้ มีการนำเอาการศึกษาด้านอาชีพเพื่อเตรียมสอบรับใบรับรองคุณสมบัติ  และการฝึกงานจริง เข้ามาใช้ด้วยจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการหางานของนักเรียน

การศึกษาด้านอาชีพของโรงเรียนระดับสูง

ในบรรดาโรงเรียนระดับสูง ในโรงเรียนเฉพาะทาง การศึกษาด้านอาชีพในสาขาเฉพาะทางจะถูกจัดขึ้น  มีโรงเรียนเฉพาะทางที่เรียนเกี่ยวกับ อาชีพในสาขาเช่น เกษตรกรรม พาณิชย์ การประมวลผลข้อมูล สวัสดิการสังคม เป็นต้น โดยมีจำนวนนักเรียนกว่า 19% ของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนระดับสูง

การศึกษาด้านการทำงาน(Career)

ช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไม่เพียงแค่โรงเรียนระดับสูงเท่านั้น แต่โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นก็มีการวางแผนสนับสนุนความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพและปลูกฝังจิตสำนึกในอาชีพทีละเล็กละน้อยให้กับนักเรียนหรือเด็กๆ ถือเป็นการจัดการศึกษาด้านการทำงาน(Career)ให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับการเลือกอาชีพในอนาคตของตนเองอย่างแข็งขัน

PAGETOP