កំលាំងនៃបរិស្ថានរបស់ជប៉ុន

1-1

◆ សុវត្ថិភាពល្អ
◆ ភាពងាយស្រួលនិងផាសុខភាព

Read more

កំលាំងនៃការអប់រំរបស់ជប៉ុន

1-2

◆ ជប៉ុនអោយតំលៃលើអាជីពជំនាញនិងអ្នកប
ច្ចេកទេស
◆ ភាពសំបូរបែបនៃការអប់រំជំនាញ

Read more

កំលាំងវប្បធម៌ជប៉ុន

1-3

◆ ការទទួលយកនូវវប្បធម៌ផ្សេង ការកែច្នៃ និង គំនិតបង្កើតថ្មី
◆ ជនជាតិជប៉ុនអោយតំលៃលើអ្វីដែលពេញលេ
ញនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់

Read more

ពត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍

PAGETOP