ដឹងពីការសិក្សានៅជប៉ុន

  • HOME »
  • ដឹងពីការសិក្សានៅជប៉ុន

ចំណុចសំខាន់ក្នុងការសិក្សានៅជប៉ុន

ប្រទេសជប៉ុន ក្នុងយុគសម័យថ្មី មានការរីកចំរើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ហើយបាននាំមុខផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងការផលិត និងបាននាំមុខពិភពលោកផ្នែកឧស្សាហកម្ម។

ដោយឡែក ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ពីបុរាណត្រូវបានបន្ត ហើយកំពុងបង្កប់ក្នុងការរស់នៅរបស់ជនជាតិជប៉ុនបច្ចុប្បន្ន។

ជប៉ុនក្រៅពីមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ មានឧស្សាហកម្មនិងមានវប្បធម៌ ក៏មានធម្មជាតិដ៏សំបូរបែបដែលកើតឡើងដោយ រដូវទាំង4។

ហើយក៏ជាប្រទេសដែលគេស្គាល់ថាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងរស់នៅដោយមិនបារម្ភផងដែរ។

ក្នុងការមកសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន អ្នកអាចរស់នៅដោយមានសុវត្ថិភាពនិងមិនបារម្ភ ហើយអាចសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខ បច្ចេកទេសផលិតនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាន។ លើសពីនេះទៀតក៏អាចសិក្សាអំពី វប្បធម៌ ការអោយតំលៃរបស់ជនជាតិជប៉ុន ព្រមទាំងគំនិតអំពីអាជីពនិងរបៀបធ្វើការ ដែលនាំអោយមានការរីកចំរើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរឿងផ្សេងទៀតផងដែរ។

PAGETOP