ဆက္သြယ္ရန္

  • HOME »
  • ဆက္သြယ္ရန္

※ဒီေဖာင္ကေတာ့အခုျပင္ဆင္ေနတုန္းပါ။ ဒီေနရာကေနေမလ္းပုိ႕နုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

J-Studyကုိစိတ္၀င္စားတဲ႕အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ရမဲ႕အေၾကာင္းအရာက ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲျပီး ေမလ္းပုိ႕သူရဲ႕သေဘာတူညီခြင့္မရွိဘဲေပးပု႕ိသူကုိေပးသိမည္မဟုတ္ပါ။

နာမည္ (လုိအပ္)
furikana (လုိအပ္)
ေမးလိပ္စာ (လုိအပ္)
အလုပ္အကုိင္ (လုိအပ္)
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (လုိအပ္)
အေၾကာင္းအရာ (လုိအပ္)

ျပန္စစ္ေဆးနိုင္မဲ့ေနရာမရွိပါ။ ဒီအေၾကာင္းအရာအတုိင္းေပးပုိ႕မလား။ အဆင္ေျပပါသလား။ (လုိအပ္)
ဟုတ္ကဲ႕

PAGETOP