ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္စိတ္၀င္စားဖြယ္သိေကာင္းစရာ

  • HOME »
  • ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္စိတ္၀င္စားဖြယ္သိေကာင္းစရာ

ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဆြဲေဆာင္ခ်က္

ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေလ့လာျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာေအာက္ပါသုံးခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
● ေလ႕လာသင္ယူခ်င္ေသာဘာသာရပ္ကုိေလ႕လာသင္ၾကားနိုင္ျခင္း
● ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္မေလ့လာနုိင္ေသာဘာသာရပ္ကုိေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္း
● တျခားသင္ယူသင့္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ႕လာသင္ယူနုိင္ျခင္း
ထုိအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဂ်ပန္နိုင္ငံဟာျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အေကာင္းဆုံးနိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ရဲ့ပတ္၀န္းက်င္၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမူ စြမ္းရည္နယ္ပယ္

ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အေရးပါဆုံးအေၾကာင္းအရာမွာသင္ၾကားရမဲ့ေနရာသည္စိတ္ခ်လုံျခဳံမူရွိရွိသင္ၾကားႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

နုိင္ငံရပ္ျခားသြားလာျခင္း၊ေနထုိင္ျခင္းဟာယခုေခတ္တြင္ထူျခားေသာအရာမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္တခ်ိန္တည္းမွာပဲကမၻာအရပ္အသီသီးမွာနုိင္ငံရပ္ျခားသြားလာျခင္းေနထုိင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္အႏၱရာယ္မ်ားျခင္း၊ရႈပ္ ေထြးျခင္းမ်ားကုိေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈေပးမူကအဓိကျပသနာျဖစ္လာပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ဂ်ပန္ေလာက္စိတ္ခ်လုံျခဳံေသာအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေသာ (career up) နုိင္ငံကမရွိေသးပါ။

အထူးသျဖင့္ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္(စိတ္ခ်လုံျခဳံမႈ)ကမၻာနံပါတ္တစ္အဆင့္ရွိေသာျပည္သူ႕လုံျခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရး၊ ျပည္သူအသိပညာေပးေရးႏွင့္အတူျမင့္မားတဲ့ႏို္င္ငံသားေစာင့္ေရွာက္မႈပညာေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိျပည့္စုံစြာေလ့လာသင္ၾကားနုိင္ေသာေနရာျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္ကတည္းကဂ်ပန္သည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕စိတ္ခ်လုံျခဳံမႈအာရုံထားေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံရေသာနုိင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္း ႏွင့္ေက်ာင္း ပတ္၀န္းက်င္ ရဲ့စိတ္ခ်လုံျခဳံမႈကိုိထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႕သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ယဥ္ေက်းလိမၼာေရးမ်ားကုိပါေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ကြဲျပားျခားနားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိပါအေတြ႕အၾကဳံရၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြဲျပားျခားနားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိအေတြ႔အၾကဳံရရွိတဲ့အျပင္ ဘ၀ကုိတုိးတက္ျမင့္မားဖုိ႕အတြက္တြန္းအားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားဟာဟုိးအရင္အခ်ိန္မ်ားကတည္းက ႏိုင္ငံျခားအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ျပီးဂ်ပန္ရဲ႕ေကာင္းမြန္တဲ႕ယဥ္ေက်းမႈတရပါကုိဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီရလဒ္ကေတာ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအေယာက္(၂၀)ကႏိုဘယ္ဆုကုိ ရရွိျပီးကမၻာေပၚမွာထိပ္တန္းကဦးေဆာင္ႏိုင္ျပီး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါတယ္။ ကာတြန္းနယ္ပယ္မွာ ဆုိရင္လဲကမၻာထိပ္တန္းနုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာကိစၥမာ်းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္နုိင္ငံအလုပ္အကုိင္၊ သင္ယူေရး

ဂ်ပန္နုိင္ငံရဲ့ပညာေရးနဲ႕ပတ္သတ္လုိ႕ကေတာ့အလုပ္အကုိင္ႏွင့္သင္ၾကားျခင္းမ်ားကုိခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ရဲ႕အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားလုိအထူးျပဳပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားဟာတျခားနုိင္ငံမ်ားတြင္မရွိေသးပါ။ အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားဟာ ဂ်ပန္ရဲ့အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိျပီးအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားကုိသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ဂ်ပန္ရဲ့အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားဟာဂ်ပန္နုိင္ငံရဲ့စီးပြားေရးမွာအဓိကအေရးပါေသာအခ်က္လုိ႕ေျပာနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာမရွိတဲ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ကုိေလ့လာျပီးကမၻာေပၚကဂ်ပန္နုိင္ငံရယ္လုိ႕နားလည္သေဘာေပါက္ၾကမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအခ်က္မ်ားေၾကာင့္「ဂ်ပန္နုိင္ငံရဲ့အလုပ္အကုိင္ႏွင့္သင္ယူမႈ」အေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းတင္ျပမွာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ တကယ္ပဲဂ်ပန္မွာပညာသင္ျခင္းအေတြ႕အၾကဳံယူျခင္း (skill up and career up) ဟာဂ်ပန္နုိင္ငံနဲ႕အမိနုိင္ငံအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစျပီးလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္တုိးပြားေစခ်င္ပါတယ္။

PAGETOP