ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သိေကာင္းစရာ

  • HOME »
  • ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သိေကာင္းစရာ

ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းရဲ့အေရးပါပုံ

ဂ်ပန္လုိ္နုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္လုိမ်ုိဳးမွာေနထုိင္ျပီး အဆင့္ျမင့္ အသိပညာ အတတ္ပညာေတြကုိေလ့လာဖုိဆုိရင္ ဂ်ပန္နဲ႕ပတ္သတ္ ျပီး ခက္ခဲေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း ေလ့လာထားဖုိ႕အဓိကအေရးပါလွပါတယ္။

ျပည္ပေက်ာင္းသားအေနနဲ႕အစ ဂ်ပန္စာေက်ာင္း၊ အထူးျပဳေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ တုိ႕တြင္လာေရာက္သင္ယူရန္ အေသးစိတ္ သိရွိနုိင္ရန္သာမန္ျဖစ္ေပမယ့္ လုံေလာက္တယ္လုိ႕ေတာ့မဆုိနုိင္ပါဘူး။

ဂ်ပန္မွာသင္ယူရန္အတြက္ ေနတုိင္းေနထုိင္ဖုိ႕ကရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ရဲ႕ေန့စဥ္ဘ၀ နဲ႕ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြကလုိအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေနမေကာင္းျဖစ္တဲ႕အခါ ကုသေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ဘယ္လုိေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတဲ႕နည္းလမ္းေတြကုိ သိထားသင့္ပါတယ္။

အဲဒီလုိဂ်ပန္ရဲ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိရွာေဖြဖုိ႕က အင္တာနက္က အသုံး၀င္နုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ပန္ရဲ႕အစုိးရက နိုင္ငံျခားသားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီးထုတ္လႊင့္ထားတဲ့ဆုိဒ္စသည္တုိ႕မွာ သတင္းအခ်က္အလက္အစုံကုိရရွိုနုိင္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္ ရုံး၊ ရဲစခန္းတုိ႕ရဲ႕ နုိ္င္ငံျခားသားကုိဦးတည္ျပီးထုတ္လႊင့္ထားေသာ ဆုိဒ္မ်ားမွာလဲ သတင္းအခ်က္မ်ားမ်ိဳးစုံ ေလ့လာၾကည္ရႈနုိင္ ပါတယ္။

PAGETOP