ဂ်ပန္အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

  • HOME »
  • ဂ်ပန္အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

 ဂ်ပန္အလုပ္အကိုင္အေရးပါပုံ

ဂ်ပန္နုိင္ငံသည္ သန္႕ရွင္းလုံျခဳံ၍ ေနထုိင္ရလြယ္ကူေသာတိုင္းျပည္ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ အရလည္း ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲတုိးတက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္၊ ဒီလုိလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ (ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ) အရည္အ ေသြးစသည့္တုိ႕ကို သင္ယူမႈေတြမ်ားျပားလာသည့္အေလ်ာက္ ဂ်ပန္ရွိေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီးေနာက္ ဂ်ပန္မွာ အလုပ္ရရွိ နိုင္ဖို႕ေမ်ွာ္မွန္းၾကေသာ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ႏွစ္စဥ္ တုိးပြားလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဂ်ပန္မွာ အလုပ္ ရရွိနုိင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍သိသင့္သိထုိ္က္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းမိတ္ဆက္ေပး ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။

 

ျပည္ပလူသားအရင္းအျမစ္ရဲ႕ေနာက္ခံသမိုင္း

  • ထူးခၽြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္စြမ္းရည္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား

ဂ်ပန္ႏို္င္ငံဟာေမြးဖြားႏႈန္းနည္းပါး၍ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားျပားလာသည့္အေလ်ာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္နုိင္သူလူဦးေရဟာ ႏွစ္စဥ္ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ထူးခၽြန္ေသာအလုပ္အကုိင္စြမ္းရည္ရွိေသာ နုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိမ်ားစြာလက္ခံျခင္း ဟာ ဂ်ပန္နိုင္ငံသက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌အေရးၾကီးေသာ ေျဖရွင္းရမဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လုိ႔ေနပါတယ္။

တဖန္ တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈ(human resources)အရနုိင္ငံရပ္ျခားလူသားအရင္းအျမစ္မ်ားတုိးပြားမႈ လုိအပ္လာ သည့္အျပင္၊ မတူကြဲျပားအရည္အေသြးတန္ဖိုးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနကုိ ပိုင္ဆုိင္ေသာ နိုင္ငံျခားသား မ်ားႏွင့္အတူအကြ အလုပ္လုပ္ကုိင္နိုင္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရႈေထာင့္အသီးသီးမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႕သက္၀င္လႈပ္ ရွားေစျပီး အသစ္သစ္ေသာတန္ဖိုးေပၚေပါက္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျမင့္မားလ်က္ရွိိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္ လုိၾကေသာနိုင္ငံျခားသားဦးေရ တုိးပြားမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ဂ်ပန္စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႕ နုိင္ငံျခား သားမ်ားအား အလုပ္ခန္႕အပ္ခ်င္စိတ္ဟာလည္းတုိးတက္လ်က္ရွိပါတယ္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေတာ္သင္မ်ားဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ေသာအေျခအေန၌ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံး တြင္(ပညာေတာ္သင္)အေနျဖင့္ ေနထုိင္ခြင့္အေနအထားမွ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေနထုိင္ခြင့္အေနအထားသုိ႕ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း မလုပ္ေဆာင္လုိ႕မရပါဘူး။ ထုိ႕အျပင္ေျပာင္းလဲမႈေလ်ွာက္လႊာတင္ရာတြင္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေနနဲ႕ (၂၀၁၀)နွစ္တြင္ ေလ ွ်ာက္လႊာ(၇၈၃၁)လႊာ၊ (၂၀၁၅)ႏွစ္မွာေတာ့ေလၽွာက္လႊာ(၁၅၆၅၇)လႊာ အထိရွိလာျပီး၊ (၅)ႏွစ္အေတာအတြင္းႏွစ္ဆ တုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္ (လူ၀င္မႈ႕ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ပညာ ေတာ္သင္မ်ားဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသုိ႕၀င္ေရာက္ျခင္းစာရင္းအရ)။ တနည္းအားျဖင့္ ပညာေတာ္သင္မ်ားဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသို႕၀င္ ေရာက္လုပ္နိုင္ျခင္းဟာတစ္ဟုန္ထုိးတိုးတက္မ်ားျပားလ်က္ရွိေနပါတယ္။

 

  • ဂ်ပန္ကုမၸဏီႏွင့္႕ျပည္ပလူသားအရစ္အျမစ္ေနာက္ခံသမိုင္း

ယခုေျပာမဲ႕ ဂ်ပန္ကုမၸဏိီဆုိတာကေတာ့ ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားဟာ (၃၈၂) ေသာင္းေလာက္ရွိျပီး အဲဒီအထဲမွ (၉ ၇) ရာခုိင္ႏႈန္းဟာအလယ္အလတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အစပုိင္းမွာ အလယ္အလတ္ကုမၸဏီမ်ားဟာ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္ေသာဂ်ပန္၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေခၚယူရန္အခက္အခဲျဖစ္လာတဲ႕အတြက္ နုိင္ငံျခားသားမ်ားခန္႕အပ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ရွာေဖြလာၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္းနုိင္ငံျခားလူသားအရင္းအျမစ္ ရဲ႕လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းမြန္မႈ႕ေၾကာင့္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး နုိင္ငံျခားသား ရယ္လုိ႕ခြဲျခားျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ လုပ္ငန္းကၽြမ္းသူကုိသာခန္႕အပ္ခ်င္္တယ္လုိ႕ စဥ္းစားေနၾကေသာကုမၸဏီမ်ားက တုိးတက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယခုကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အလုပ္၀င္ျပီးေနာက္ပုိင္းအလုပ္သင္ျခင္းကုိစတင္လာၾကျပီး လုပ္ငန္းအေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ ရာထူးတုိးျမွင့္ေပးျခင္း(step up)စသည္တုိ႕ကုိ က်င့္သုံးလာၾကျပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳး၀န္ထမ္းႏွင့္တန္းတူ ႏိုင္ငံျခားလူသား အရင္းအျမစ္မ်ားကုိျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။

 

  • ဂ်ပန္ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ နုိင္ငံျခားသားလူသားအရင္းအျမစ္ကုိလက္ခံလာေသာေနာက္ခံသမုိင္း

ဂ်ပန္ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားဟာ နုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ကုမၸဏီခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထား သည့္အျပင္ အမ်ားစုနုိင္ငံပုိင္ကုမၸဏီမ်ားဟာလည္းပဲဂ်ပန္မွာ ပင္မရုံးဖြင့္ထားမယ္ဆုိရင္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီလုိ႕ေခၚဆုိပါတယ္။ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားဟာ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားၾကပါတယ္။ တဖက္ႏို္င္ငံမွာ လုပ္ကုိင္တဲ႕ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားဟာ ထုိနုိင္ငံရဲ႕ ဘာသာစကား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိနားလည္ဖုိ႕ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုိနုိင္ငံသားမ်ားကုိထိန္းသိမ္းရန္ ထိုနုိင္ငံသား မ်ားကုိခန္႕အပ္ျခင္း ရုံးခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္တဲ႕အခ်ိန္မွာလဲ ထိုနုိင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ စီးပြားဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိသိရွိရန္ နုိင္ငံျခားသားမ်ား အေကာင္းျမင္စြာျဖင့္ ခန္႕အပ္ေသာကုမၸဏီမ်ားလုိ႕မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ ဆုံးအေနနဲ႕အဖြဲအစည္းမ်ား အသစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနွင့္အတူ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၏နည္းလမး္အမ်ိဳးမ်ိဳး(diversity)နဲ႕တုိးတက္ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္နိုင္ငံျခားသားမ်ားကုိ အားေပးျခင္း၊ တန္ဖုိးထားျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံေကာင္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံျခားလူသားအရင္းအျမစ္ဟာ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ နိုင္ငံျခားရင္နွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ ျပီးမလုပ္ကုိင္ျဖစ္ေတာင္မွ နုိင္ငံသားမၾကည့္ဘဲကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္္းမ်ားကုိ ခန္႕အပ္မႈဟာ က်ယ္ျပန္႕လာခဲ႕ပါတယ္။

 

【အညႊန္း】ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားကနုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအလုပ္ခန္႕အပ္ရေသာအေၾကာင္းအရင္း

1 နုိင္ငံသားကုိမၾကည့္ဘဲကၽြမ္းက်င္လူသားအရင္းအျမစ္ကုိလက္ခံရန္

2 နုိင္ငံျခားသို႕ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေသာစီးပြားေရးုျပဳလုပ္ရန္

3 ကုိယ္ပုိင္ကုမၸဏီဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီကနုိင္ငံရပ္ျခားလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအတြက္ အနာဂတ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားခန္႕အပ္ရန္

4 နုိင္ငံျခားတြင္လုပ္ငန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ရန္

5 ကုိယ္ပုိင္ကုမၸဏီဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္

6 ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအတြက္အမ်ိုးစုံေသာကုမၸဏီတြင္လႈပ္ရွားမႈရွိေစရန္

7 ဂ်ပန္နိုင္ငံသားမ်ားတြက္အာမခံအခက္အခဲရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ခန္႕အပ္ရန္

(အရင္းအျမစ္)ျပည္ပနည္းပညာ ပညာသင္ဆုေဖာင္ေဒးရွင္းအသင္း (ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ နုိ္င္ငံျခားေက်ာင္းသား အလုပ္အကုိင္ျမွင့္တင္ေရးသုေတသန)

 

နုိင္ငံျခားလူသားအရင္းအျမစ္ရဲ႕အရည္အေသြး

ဂ်ပန္လုပ္ငန္းေတြမွာလုပ္ကုိင္မယ္ဆိုရင္ ဘြဲ႕ရတာနဲ႕တျပိဳင္နက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း (New graduates simultaneous collection) ပုံမွန္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္(၃)လပိုင္းမွာ ဂ်ပန္ရဲ႕ေက်ာင္းမ်ားမွ ျပီးဆုံးသြားေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားကုိ (၄) လပုိင္းကေနစျပီး အလုပ္ခန္႕အပ္ေသာ ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ ၀န္းထမး္မ်ာကုိခန္႕အပ္ျခင္း လည္းရွိေပမဲ့ ေက်ာင္းျပီးျပီးျခင္းအလုပ္ေခၚယူျခင္းကုိအဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ နုိင္ငံျခားလူသားအရင္းအျမစ္မွ နုိင္ငံျခား ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အရည္အေသြးေပၚမူတည္၍ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းကုိၾကည့္ျပီး ေအာက္ပါအတုိင္းရွင္းျပ နိုင္ပါ တယ္။

  • အင္တာဗ်ဴးးကုိေျဖၾကားနုိ္င္ေသာ နားလည္မႈ၊ ေျပာဆုိနုိင္မႈစြမ္းရည္

ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးမွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားက ၾကည့္တဲ႕အခ်က္ကေတာ့ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာသတိထားရမဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကုမၸဏီမ်ားဟာ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေအာင္လက္မွတ္ကုိသာၾကည့္ ပါသလားဆုိတဲ႕အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ အလုပ္ခန္႕ဖုိ႕အင္တာဗ်ဴးက မ်ားလြန္းလွပါတယ္။ စကားေျပာစြမ္းရည္၊ နားလည္မႈ စြမ္းရည္ ကမျပည့္စုံဘူးဆုိရင္ေတာ့ အလုပ္ခန္႕လႊာမရနိုင္ပါဘူး။

 

  • နည္းပညာသမားအတြက္ကေတာ့ ပုံမွန္စကားေျပာနိုင္ဆုိနုိ္င္ရင္လဲရနုိင္

အလုပ္၀င္ေရာက္ျပီးေနာက္ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းဟာ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚမူတည္ျပီးကြဲျပားတာႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမတခုကေတာ့ ေလ႕လာေရးသုေတသနပညာရွင္ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားအတြက္ကေတာ့ ကုမၸဏီတြင္း စကားေျပာနုိင္ပါက အဆင္ေျပေသာ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ လတ္တေလာ IT နည္းပညာဆုိင္ရာမ်ားကုိနားလည္တတ္ကၽြမ္းပါက ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း ကိုမၾကည့္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ေလ႕လာေရးသုေတသနပညာရွင္ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားဆုိေပ မယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာဆုိရင္ေတာ့ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းလုိအပ္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။

 

  • စီးပြားေရးအျမင္မွာေတာ့ အဆင့္ျမင့္ဂ်ပန္စာအရည္းအခ်င္းကလုိအပ္

ထုိကဲ့သုိ႕ေသာအေရာင္းအ၀ယ္၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား တဖက္ကုမၸဏီမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ား ညိွႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ အလုပ္တြင္းဆက္ဆံေရးစကားအေျပာအဆို လုိအပ္တာေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ဂ်ပန္စာက လုိအပ္ပါတယ္။ ေန႕စဥ္ စကားေျပာဆုိမႈႏွင့္မတူဘဲ စီးပြားေရးသုံးစကားေျပာျဖစ္တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးစကားကုိအစျပဳျပီး ဂ်ပန္စီးပြားေရး manner နဲ႕ စကားေျပာက လုိအပ္ပါတယ္။

 

  • ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းကို လုပ္ငန္းေလ႕က်င့္ေရးအျဖစ္ သင္ႏို္င္

အားလုံးကုိၾကည့္မယ္ဆုိိရင္ေတာ့ ဂ်ပန္မွာ စီးပြားေရးအျမင္ျဖင့္အလုပ္လုပ္ကုိ္င္မယ္ဆုိရင္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းဟာ အဆင့္ ျမင့္ တယ္လုိ္႕ေျပာနုိ္င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ာမ်ားဟာ နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအား အဆင့္ျမင့္ ဂ်ပန္စကားေျပာအထိမမွန္းထားၾကပါဘူး။ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ ေအာက္ေျခကေန တုိးတက္ေအာင္ျမင္လာတာမ်ားတဲ႕အ တြက္ အလုပ္သင္ႏွင့္ ေလ႕လာသင္ယူျခင္း အစရွိသည္ျဖင့္ရွိၾကပါတယ္။ လတ္တေလာမွာဆုိရင္ နုိင္ငံျခား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ စဥ္းစားေပးျပီး ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ားကုိ ထပ္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားေပါမ်ားလာတာေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရင္းနဲ႕ ဂ်ပန္စာကုိေလ့လာနုိ္င္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

PAGETOP