ဂ်ပန္ပညာသင္ယူေရးသိေကာင္းစရာ

  • HOME »
  • ဂ်ပန္ပညာသင္ယူေရးသိေကာင္းစရာ

ဂ်ပန္ပညာသင္ယူေရးမွာအေရးပါပုံ

ဂ်ပန္ဟာေခတ္မီျပီးေနာက္ပုိင္း ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေသာနုိင္ငံအေနနွင့္ အရွိန္အဟုုန္စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္လာခဲ့ျပီးအေစာပုိင္း ႏွစ္မွာပင္ သိပံၸပညာ၊ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျပီး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့၍ ကမၻာ႔နယ္ပယ္မွာ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လည္းဂ်ပန္ဟာ ေရွးေဟာငး္အစဥ္အလာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိလည္းစဥ္ဆက္မျပက္ဆက္ခံခဲ့ျခင္းသည္ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႕ရဲ႕ ယေန႕အထိအသက္ဆက္ရွင္ေနတဲ႕အရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဟာ ေရွးေဟာင္းအစဥ္အလာႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈမ်ားကုိ အဖိုးတန္အရာမ်ားအေနျဖင့္ေပါင္းစပ္ျပီး ရာသီဥတုနဲ႕ေလ်ာ္ညီေသာ သဘာ၀တရားမ်ားကုိထိန္းသိမ္းခဲ့ပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမၻာေပၚမွာ ျငိမ္ခ်မ္းတည္ျငိမ္ေသာနုိင္ငံအျဖစ္လည္းသိရွိၾကပါတယ္။  ဂ်ပန္ကိုလာၾကတဲ့ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ား အေနနဲ႕လည္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ႏုိင္ျပီး ေရွးေဟာင္းအစဥ္အလာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ အျပင္ အေကာင္းဆုံး၀န္ေဆာင္ေရးမ်ားကုိလည္းေလ႕လာသင္ယူ ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မက ဂ်ပန္ဆုိတဲ့ႏုိင္ငံဟာ အစဥ္အလာ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းကုိအရင္းခံေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးရဲ႕ စီးပြားေရးအျမင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ပုံလုပ္ကုိင္နည္း မ်ားစေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ေလ႕လာသင့္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

PAGETOP