อาชีพของญี่ปุ่นและการเรียนรู้

ข้อได้เปรียบในการหางาน ของผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนสายอาชีพ

ในประเทศญี่ปุ่น ในจำนวนผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย ประมาณ 1 ใน 6 คนจะเลือกเรียนต่อในโรงเรียนสายอาชีพ
นักเรียนม.6 (หรือนักเรียนม.3) ที่มองเห็นอาชีพที่ตนเองอยากจะทำแล้ว โรงเรียนสายอาชีพถือเป็นประตูทางเข้าสู่เส้นทางอาชีพนั้น
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคได้มาเรียนรู้จากโรงเรียน และใบรับรองคุณสมบัติมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการทำงาน ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสายอาชีพ จึงได้รับการประเมินที่ดี ได้เปรียบในการหางาน

นอกจากครูผู้สอนเฉพาะทางที่ได้เรียนเทคนิคการสอนมา ยังมีวิทยากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน้างานจริงเข้ามาสอนด้วย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ง่ายต่อการนำไปสู่การจ้างงาน ให้ความสำคัญกับความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ศึกษาเทคนิค, ความรู้ใหม่ๆ และ มีประโยชน์ จากบรรดาวิทยากรที่สร้างผลงานในแนวหน้า บริษัทที่รับผู้ที่จบการศึกษาไปจะสามารถคาดหวังพลังในการทำงานได้ทันที

โรงเรียนสายอาชีพในญี่ปุ่นที่นักเรียนต่างชาติจำนวนมากเรียน

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศพัฒนาแล้วแห่งแรกของเอเชีย และเพื่อสร้างประโยชน์ต่อประเทศอื่นๆจึงกระตือรือร้นในการรับนักศึกษาต่างชาติ ในปีเฮเซที่27 (ปี2015) มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติ 208,379คน ในจำนวนนี้ 38,654คน กำลังเรียนในหลักสูตรโรงเรียนสายอาชีพเป็นผู้มีถิ่นกำเนิดในเอเชียคิดเป็น92.7%และนักศึกษาต่างชาติจากประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มีจำนวนมาก จำนวนคนเหล่านี้คาดว่าในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้น และการผลักดันสนับสนุนด้านการหางานโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมก็กำลังดำเนินการอยู่

อาชีพและโรงเรียนสายอาชีพของญี่ปุ่น

ในการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง “อาชีพ” และ “การเรียน” ก็คือ โรงเรียนสายอาชีพ
ระบบสถาบันการศึกษาที่มีจุดเด่นเหมือนเช่นโรงเรียนสายอาชีพของประเทศญี่ปุ่น ไม่มีที่อื่นในโลกโรงเรียนสายอาชีพได้รวบรวมอาชีพที่มีในญี่ปุ่นจำนวนมาก ดำเนินการศึกษาเฉพาะทาง และการฝึกอบรมวิชาชีพ หรือพูดอีกอย่างถ้าจะบอกว่าขอบเขตของโรงเรียนสายอาชีพในญี่ปุ่น ถือเป็นแคตตาล็อกอาชีพในญี่ปุ่นก็ว่าได้
หากได้ลองสัมผัสกับสิ่งนี้ ทุกๆท่านจะได้รู้จักกับอาชีพและการใช้ชีวิตที่ไม่มีในประเทศของตนเอง และรู้ว่าโลกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

▼สาขาอุตสาหกรรม
เค้าโครงอาชีพ ประกอบอาชีพออกแบบ, การผลิต, ซ่อมแซม ในสายงานด้านIT, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักร ทำงานในโรงงานต่างๆและสำนักงาน สร้างประโยชน์ต่อสังคมญี่ปุ่นการที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ ถ้าได้เรียนในโรงเรียนสายอาชีพที่มีสาขาวิชาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ก็จะได้เปรียบ
ตัวอย่างอาชีพ นักเทคนิคประมวลผลข้อมูล ช่างติดตั้งไฟฟ้า สถาปนิก ช่างซ่อมรถยนต์ วิศวกรด้านต่างๆ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลข้อมูล มัลติมีเดีย ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร สถาปัตย์โยธาธิการ การวัดผล การเขียนแบบ การซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
▼สาขาการเกษตร
เค้าโครงอาชีพ ประกอบอาชีพการผลิตในสายงานเกษตรกรรม พืชสวน ปศุสัตว์ ทำงานในไร่นา ฟาร์มปศุสัตว์ สำนักงานสร้างประโยชน์ต่อสังคมญี่ปุ่นการที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ ถ้าได้เรียนในโรงเรียนสายอาชีพที่มีสาขาวิชาเกี่ยวกับเกษตรกรรม ก็จะได้เปรียบ
ตัวอย่างอาชีพ พนักงานเกษตรกรผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตร และพนักงานเกษตรกรปศุสัตว์ และพนักงานเกษตรกรพืชสวน และพนักงานในตลาดขายส่งผักและผลไม้ เป็นต้น
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การเกษตร, พืชสวน, ปศุสัตว์, เทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจดอกไม้ เป็นต้น
▼สาขาการแพทย์
เค้าโครงอาชีพ ส่วนใหญ่ทำงานในด้านการตรวจ การพยาบาล ทำงานในโรงพยาบาล สถานที่สวัสดิการ และห้องปฏิบัติการทันตกรรม เป็นต้น สร้างประโยชน์ต่อสังคมญี่ปุ่นการที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ถ้าได้เรียนในโรงเรียนสายอาชีพที่มีสาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์ก็จะได้เปรียบ งานในด้านการแพทย์นั้น จำเป็นต้องมีใบรับรองคุณสมบัติเฉพาะทาง ตั้งเป้าหมายสอบให้ได้ใบรับรองวุฒิในโรงเรียนสายอาชีพ
ตัวอย่างอาชีพ พยาบาล นักเทคนิคการฉายรังสี นักเทคนิคห้องปฏิบัติการทางคลินิก นักกายภาพบำบัด นักอนามัยทันตกรรมนักเทคนิคทันตกรรมผู้เชี่ยวชาญฝังเข็มผู้เชี่ยวชาญการบำบัดด้วยยูโด ธุรการทางการแพทย์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พยาบาล การตรวจรักษาด้วยรังสี การปฏิบัติการทางคลินิก กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อนามัยทันตกรรม เทคนิคทันตกรรมการฝังเข็มการบำบัดด้วยยูโด เป็นต้น
▼สาขาสุขาภิบาล
เค้าโครงอาชีพ ประกอบอาชีพเป็นนักเทคนิคในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ทำงานในวงการผลิตอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย เอสเตซาลอน สร้างประโยชน์ต่อสังคมญี่ปุ่น การที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ถ้าได้เรียนในโรงเรียนสายอาชีพที่มีสาขาวิชาเกี่ยวกับสาธารณสุขก็จะได้เปรียบ โดยเฉพาะนักปรุงอาหาร นักโภชนาการ ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย จำเป็นต้องมีใบรับรองคุณสมบัติเฉพาะทาง ตั้งเป้าหมายสอบให้ได้ใบรับรองวุฒิในโรงเรียนสายอาชีพ
ตัวอย่างอาชีพ นักปรุงอาหาร นักโภชนาการ ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย นักเทคนิคเสริมความงาม ช่างแต่งหน้า  เป็นต้น
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การปรุงอาหาร ทำขนม ทำขนมปัง โภชนาการ การตัดผม การเสริมสวย การเสริมความงาม การแต่งหน้า เป็นต้น
▼สาขาการศีกษาและสวัสดิการสังคม
เค้าโครงอาชีพ ประกอบอาชีพเป็นนักเทคนิคในสถาบันการศึกษา สวัสดิการสังคม ทำงานในสถานสวัสดิการเด็ก สถานีพยาบาลเยี่ยมบ้าน สถานบริบาลต่างๆ โรงพยาบาล เป็นต้น สร้างประโยชน์ต่อสังคมญี่ปุ่น การที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ถ้าได้เรียนในโรงเรียนสายอาชีพที่มีสาขาวิชาเกี่ยวกับการศีกษาและสวัสดิการสังคมก็จะได้เปรียบ โดยเฉพาะนักสวัสดิการบริบาล เป็นที่ต้องการอย่างมากในญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาก เนื่องจากถูกคาดหวังความชำนาญที่สูง ดังนั้น การได้ใบรับรองคุณสมบัติจะเป็นข้อได้เปรียบในการหางาน
ตัวอย่างอาชีพ นักดูแลเด็ก โฮมเฮลเปอร์ นักสวัสดิการบริบาล นักสวัสดิการสังคม เป็นต้น
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การดูแลเด็ก การศึกษาของเด็กอนุบาล สวัสดิการบริบาล สวัสดิการสังคม สวัสดิการการรักษา สวัสดิการสุขภาพจิต เป็นต้น
▼สาขาการปฏิบัติการพาณิชย์
เค้าโครงอาชีพ ประกอบอาชีพในหน้าที่หลากหลายเช่น บริษัททั่วไป บริษัทท่องเที่ยว สถานที่พัก บริษัทที่เกี่ยวกับการจัดงานแต่งงาน โดยทำงานในบริษัททั่วไป เอเยนต์นำเที่ยว โรงแรม โรงแรมแบบญี่ปุ่น สถานที่จัดงานแต่งงาน เป็นต้น ซึ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมญี่ปุ่น การที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้หากได้เรียนในโรงเรียนสายอาชีพที่มีสาขาวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพาณิชย์ก็จะได้เปรียบ โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นอกจากผู้จัดการนำเที่ยวในประเทศแล้วใบรับรองคุณสมบัติผู้ดูแลจัดการงานท่องเที่ยว(ในประเทศ , ทั้งหมด) ก็จะเป็นข้อได้เปรียบในการหางาน
ตัวอย่างอาชีพ ธุรการ เลขานุการ ผู้นำทัวร์ ผู้ออกแบบการท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ออกแบบงานแต่งงาน เป็นต้น
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บัญชี การลงบัญชี เลขานุการ ธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม งานแต่งงาน เป็นต้น
▼สาขาเครื่องแต่งกาย คหกรรม
เค้าโครงอาชีพ ประกอบอาชีพเป็นนักเทคนิคในบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ทำงานในบริษัทผู้ผลิตเครื่องแต่งกาย ร้านขายเครื่องแต่งกาย โมเดลลิ่งสไตล์ลิสต์ เป็นต้น ซึ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมญี่ปุ่น การที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้หากได้เรียนในโรงเรียนสายอาชีพที่มีสาขาวิชาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย คหกรรมก็จะได้เปรียบ ในสายงานนี้ จะถูกคาดหวังในการปฏิบัติงานได้ทันที ดังนั้น หลายๆคนจึงเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนสายอาชีพ เพื่อไปสู่การเรียนรู้เทคนิคและความรู้
ตัวอย่างอาชีพ แฟชั่นดีไซน์เนอร์ สไตล์ลิสต์ จัดซื้อ พนักงานร้านค้า เป็นต้น
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แฟชั่นดีไซน์ ธุรกิจแฟชั่น สไตล์ลิสต์ การตัดผ้าแบบญี่ปุ่นและตะวันตก ผ้าถัก หัตถกรรม เป็นต้น
▼สาขาวัฒนธรรม และศิลปะ
เค้าโครงอาชีพ เป็นสาขาที่ครอบคลุมอาชีพต่างๆกว้างขวางมาก ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ ทำงานในออฟฟิศออกแบบ สตูดิโอถ่ายภาพ บริษัทผู้ผลิตอะนิเมะ ออฟฟิศทาเลนท์ บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ สตูดิโอเพลง บริษัทล่ามแปลภาษา เป็นต้น สร้างประโยชน์ต่อสังคมญี่ปุ่น การที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้หากได้เรียนในโรงเรียนสายอาชีพที่มีสาขาวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรม และศิลปะก็จะได้เปรียบ อาจจะมีบางคนที่ร่ำเรียนด้วยตนเองจนเป็นมืออาชีพ แต่ในสาขานี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสายอาชีพแล้ว สามารถขอรับการแนะนำสถานที่ทำงานจากโรงเรียนได้
ตัวอย่างอาชีพ กราฟิกดีไซน์เนอร์ ช่างภาพ นักเขียนการ์ตูน อะนิเมเตอร์ นักพากย์ ดารา พนักงานเวที ครีเอเตอร์ภาพยนตร์ ล่ามแปลภาษา นักตัดต่อ เป็นต้น
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดีไซน์ รูปภาพ การ์ตูน อะนิเมะ การพากย์ การแสดง ภาพยนตร์ ดนตรี ไกด์ ล่าม ภาษาต่างประเทศ การตัดต่อ เป็นต้น
PAGETOP