การศึกษาของญี่ปุ่น

การศึกษาระดับต้นและการศึกษาระดับกลาง

ในระบบการศึกษาของญี่ปุ่น การศึกษาแบบปกติเมื่ออายุครบ 6ขวบ จะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมเป็นเวลา6ปี (การศึกษาระดับต้น) และหลังจากนั้นจะเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นเป็นเวลา3ปี (การศึกษาช่วงก่อนระดับกลาง)  เป็นการศึกษาที่ถือเป็นหน้าที่
หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว สถานที่เรียนต่อ(การศึกษาช่วงหลังระดับกลาง) ได้แก่ โรงเรียนระดับสูง(โรงเรียนมัธยมปลาย)  โรงเรียนเฉพาะทางระดับสูง(ปี1-3) โรงเรียนสายอาชีพระดับสูง เป็นต้น ดังนั้น การเรียนจนถึงมัธยมต้นจะเป็นพื้นฐาน เป็นการศึกษาทั่วไปที่ผลักดันความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียน หรือเป็นการศึกษาเฉพาะทางที่นำไปสู่การหางาน
ในญี่ปุ่น ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า97% จะเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมปลาย (การศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทางระดับสูงเป็นระบบ 5 ปี โดยเมื่อเข้าศึกษา3 ปีแรก จะเรียนตามแบบโรงเรียนมัธยมปลาย)

การศึกษาระดับสูง

สถาบันการศึกษาระดับสูงที่อยู่สูงกว่าการจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย(หรือเทียบเท่า) ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอนุปริญญา โรงเรียนเฉพาะทาง โรงเรียนเฉพาะทางระดับสูง(ปี4-5) เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยเป็นระบบ4ปี(ยกเว้นคณะแพทย์ที่เป็นระบบ6ปี) วิทยาลัยอนุปริญญาเป็นระบบ2ปี โรงเรียนเฉพาะทางเป็นระบบ1-4ปีขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เรียน
ในที่นั้น จะเรียนเกี่ยวกับเทคนิค วิชาขั้นสูง หรือเทคนิคและความรู้เฉพาะทางเพื่อไปทำงานเฉพาะด้าน ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท ปริญญาเอก) ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาสิ่งที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเฉพาะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เงื่อนไขสำคัญในการเข้าศึกษา และเงื่อนไขสำคัญในการจบการศึกษาสถาบันการศึกษาขั้นสูง

การที่นักเรียนต่างชาติจะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับสูงได้นั้น ตามกฎแล้วจะต้องมีอายุ 18ปีขึ้นไป จบการศึกษาในโรงเรียน12ปี จากประเทศบ้านเกิด นอกจากนี้ การเข้าเรียนในบัณฑิตวิทยาลัย(หลักสูตรปริญญาโท) มีเงื่อนไขว่าจะต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว
การจะจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับสูงนั้น จำเป็นต้องเก็บหน่วยกิตที่จำเป็นในการจบการศึกษา และเรียนสำเร็จวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ช่วงเวลาเริ่มการศึกษาและจบปีการศึกษาของโรงเรียนในญี่ปุ่น

โรงเรียนในญี่ปุ่น โดยทั่วไปจะเริ่มการศึกษาในเดือน4 และเมื่อถึงเดือน3ของปีถัดไปจะนับเป็น1ปีการศึกษา อาจมีบางมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่เปิดเรียนในเดือน9-10 แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มการศึกษาเดือน4 และจบปีการศึกษาในเดือน3

PAGETOP