Edukasyon sa Japan

primary education and secondary education

Sa sistema ng edukasyon ng Japan, may compulsory education ay isang elementary school (primary education) na natututo para sa 6 na taon at pagkatapos ng admission sa buong edad at may regular na edukasyon sa isang junior high school (first-half secondary education) upang matuto para sa susunod na tatlong taon.

After secondary school graduation (late secondary education) aang patutuluyan nila ay may High school, teknikal college of highschool (1 hanggang 3 taon), highschool of higher bokasyonal education, at iba pa.

Dito, regular na edukasyon na pinatataas ang sariling katangian at kakayahan ng mga mag-aaral batay sa pag-aaral hanggang sa junior high school at propesyonal na edukasyon na humahantong sa trabaho ay ma carried out.

Sa Japan 97% na taong gumuraduate sa junior highschool ay matutuloy sa highschool (higher bokasyonal school ay 5 years, after 3 years it conforms as highschool).

higher education

There are universities, junior colleges, vocational schools, technical colleges of higher education (4.5 years) etc. for higher education institutions ito ay tinatarget ang higher graduates (equivalent) or higher. The university ay may four-year system (ito ay parte ng medical faculties ay six-year system), a junior college is a two-year system, and vocational schools ay one to four years depende ito sa kontento na ipag aaralin mo. Diyaan, mamapag aral ng expert knowledge and skills para sa advanced academics, technology and profession. In addition, graduate schools (master’s and doctoral courses) ay naka set up ito as a place to deepen expertise in learning at universities and vocational schools.

Entrance requirements of higher education institutions / Graduation requirements

In order para sa mga international students to enter the higher education institutions in Japan, in principle, kailangan nila dapat ay 18 years old pataas or older and kailangan makakumpleto ng 12 years of school education sa sarili nilang bansa.

In addition, university graduation etc. ay kailangan ng graduate school (master’s course) admission。

pagsisimula at pagtatapos ng mga school sa Japan

Japanese schools ay kalimitan nagsisimula sa April at hanggang next year ng March ay ang isang taon. May colleges and graduate schools na nagsisimula between September and October, pero ang kalimitan nito ay magsisimula sa April at matatapos sa March.

PAGETOP