ဂ်ပန္ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္

1-1

◆ လုံျခဳံေရးေကာင္းမြန္ျခင္း
◆ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေကာင္းမြန္ျခင္း

Read more

ဂ်ပန္ရဲ့ပညာေရးေကာင္းမြန္ျခင္း

1-2

◆ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား
ကုိအေရးေပးေသာဂ်ပန္
◆ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပညာေရး၏စြမ္းရည္ျမင့္မားမႈ

Read more

ဂ်ပန္ရဲ့ယဥ္ေက်းမႈ

1-3

◆ ျခားနားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ လက္ခံျခင္း၊ အသစ္တီထြင္ဖန္တီးျခင္းပညာ
◆ ဂ်ပန္ရဲ႕ေလးစားမႈ၊အမိန္႕နာခံမႈ

Read more

ပြဲေတာ္အခ်က္အလက္

PAGETOP