ဂ်ပန္ရဲ႕အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ား(senmon school)

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ အေနအထား

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားဟာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ အထက္တန္းအထူးျပဳေက်ာင္းရဲ႕ ေနရာကုိယူထားေသာေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားမွာေတာ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ရရွိရန္အတြက္လုိအပ္ေသာ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္၊ နည္းပညာသင္ၾကားေစျပီး လက္ေတြ႕က်က်ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္ေလ႕က်င့္ေပးပါတယ္။

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ (၂) ႏွစ္ သင္ၾကားတဲ႕ဘာသာရပ္နဲ႕ကြဲျပားျပီး (၁ႏွစ္တန္းကေန ၃ႏွစ္ ၄ႏွစ္) အထိရွိ ၾကပါတယ္။ (၂) ႏွစ္ကေန (၃) ႏွစ္တန္းမ်ားျပီးဆုံးပါက အထူးျပဳလက္မွတ္၊ (၄) ႏွစ္တန္းျပီးဆုံး ပါကအဆင့္ျမင့္ အထူးျပဳ လက္မွတ္ ကုိခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးျပဳလက္မွတ္ရနဲ႕ တကၠသို္လ္ (၃) ႏွစ္သမားမ်ားကေတာ့ အဆင့္ျမင့္အထူးျပဳ လက္မွတ္ကုိရယူရန္ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမ်ားကုိတတ္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

 

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ ပညာေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား

အထူးျပဳေက်ာင္းလက္ရွိမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိရာ နယ္ပယ္ (၈) ခု ဆုိျပီးရွိပါတယ္။

နယ္ပယ္ ပညာေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာ
စက္မႈလုပ္ငန္း သတင္းအခ်က္စုေဆာင္းျခင္းပညာ၊ နည္းပညာ၊ ဂိမ္း၊ CG၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ရထားစက္ျပင္၊ စက္ပစၥည္း၊ လ ွ်ပ္စစ္၊ အီလက္ထေရာနစ္၊ လက္မႈပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာစသည္ျဖင့္
လယ္ယာလုပ္ငန္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပန္းမန္တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္lanscapingဇီ၀နည္းပညာ၊ ဓါတုႏွင့္ဇီ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္
ဆးပညာ သူနာျပဳ၊ ခံတြင္းသန္႕ရွင္းေရးႏွင့္ ခံတြင္းပညာရွင္၊ လက္ေတြ႕ဓါတ္ခြဲခန္းစမ္းသပ္မႈမ်ား၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကု ထုံးမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ကုံထုးံ၊ ဂ်ဴဒို၊ နားနွာေခါင္း၊  အေရးေပၚကုထုံး စသည့္တို႕ျဖစ္ပါတယ္
က်န္းမာေရး ဆံပင္ညွပ္၊ မိတ္ကပ္၊ အစားအစာ၊ ေပါင္မုန္႕ဖုတ္၊ အာဟာရ စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္
ပညာေရးနွင့္လူမႈဖူလုံေရး ကေလးထိန္း၊ ဘုိးဘြားရိပ္သာ၊ စိတ္က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလုံေရးစသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္
စီးပြားေရး စီးပြားေရး၊ စားရင္းကုိင္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ေဆးရုံေဆးခန္း၊ ျပည္သူ႕ေရးရာႏွင့္လုံျခဳံေရး စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
အ၀တ္အစားႏွင့္ေနရာထိုင္ခင္း ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္း၊ ဖက္ရွင္စီးပြားေရး၊ စက္ခ်ဳပ္၊ ဇာထုိး နဲ႕ လက္မႈပညာတုိ႕ျဖစ္္ပါတယ္။
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပညာေရး ဂီတ၊ ဗီဒီယို၊ သီခ်င္း၊ ဇာတ္၊ ရုပ္ရွင္၊ ဓါတ္ပုံ၊ ကာတြန္း၊ နုိင္ငံျခားဘာသာစကား၊ အိမ္အကူ၊ အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး ၊ တိရိစၦာန္စသည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

အထူျပဳေက်ာင္းဘြဲ႕ရျပီးဆုံးျပီးေနာက္

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားရဲ႕လုပ္ကုိင္မႈကေတာ့ လုပ္ခ်င္တဲ႕အလုပ္အကုိ္င္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသင္ျပညႊန္ျကားေပးျခင္း အထူးသျဖင့္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရမဲ႕အရာမ်ား လက္ေတြ႕က်တဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈ ရရွိေစရန္သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္ေရာက္စဥ္အတြင္မွာလည္းပဲလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရရွိေစရန္လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း (intern)မ်ားကုိလုပ္ကုိင္ေစပါတယ္။ ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီးေနာက္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ အထူးျပဳသင္ယူထားေသာ ဘာသာရပ္ မ်ားႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီးအလုပ္အကုိင္မ်ားကုိရွာေဖြၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တကၠသိုလ္သို႕ထပ္ျပီးတက္ေရာက္ျခင္း ဘြဲ႕လြန္ ေက်ာင္းမ်ားကုိတတ္ေရာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီးလုပ္ငန္းခြင္သုိ႕၀င္ေရာက္သူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသား မ်ားဟာ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအျဖစ္ဆက္လက္သင္ၾကားၾကပါတယ္။

PAGETOP