ဂ်ပန္စာဘာသာသင္ေက်ာင္း

ဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္းနဲ႕ အမ်ိဳးအစားမ်ား

ဂ်ပန္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းကိုတတ္ေရာက္ခ်င္ေသာ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ဂ်ပန္စာကုိသင္ၾကားဖုိ႕အတြက္ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ပေက်ာင္းသားသီးသန္႕ ဂ်ပန္ဘာသာစကားႏွင့္အျခားဘာသာရပ္ေက်ာင္းကို တတ္ ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္စာေက်ာင္းဟာ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမ်ားနဲ႕ အမ်ိးမ်ိဳးေသာေက်ာင္းမ်ားကုိ စပ္ဆက္ျပီး ျပည္ပေက်ာင္း သားမ်ားဟာ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသို႔ေျပာင္းလဲတတ္ေရာက္နို္င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္ရဲ႕လူေနမႈဟာ အဆင္ျမင့္ ပညာေရးကိုသင္ၾကားရန္ အတြက္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း လုိအပ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္စာသင္ကာလမွာေတာ့ ႏွစ္၀က္တန္း ကေန(၂)ႏွစ္ထိရွိျပီး ျပည္ပေက်ာင္းသားသီးသန္႕ေက်ာင္းမ်ားကေတာ့ (၁)ႏွစ္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပေက်ာင္းသား မ်ား၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေနထုိင္ခြင့္ေလွွ်ာက္ထားျခင္းကေတာ့ အစုိးရကအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဂ်ပန္စာသင္တန္း ေက်ာင္း မွာ၀င္ေရာက္ဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။

 

ဂ်ပန္စာေက်ာင္းမ်ားကုိ၀င္ေရာက္ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ား

ပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားက ဂ်ပန္ရဲ႕အထက္တန္းပညာေရးကိုသင္ၾကားခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္ျပီး အမိနုိင္ငံတြင္ အတန္းပညာ (၁၂) တန္းသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျပီးဆုံးဖုိ႕လုိပါတယ္။ အထက္ပါအခ်က္အလက္နဲ႕ကြဲျပား ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္ပေက်ာင္းသားအတြက္တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရရွိရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖုိ႕ ေတာ့လုိ္အပ္ပါတယ္။

 

ဂ်ပန္စာေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ သင္ၾကားျခင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာ

ဂ်ပန္စာေက်ာင္းမ်ားမွာေတာ့ အဆင္ျမင့္ပညာေရးသင္တန္းမ်ားကုိ တတ္ေရာက္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ဂ်ပန္အရည္အခ်င္း ရရွိရန္အတြက္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ(JLPT: Japanese Language Proficiency Test)ဒါမွမဟုတ္ ဂ်ပန္ျပည္ပေက်ာင္းသားစာေမးပြဲ (EJU: Examination for Japanese University Admission for International Students)တုိ႕ကုိေျဖၾကားႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဂ်ပန္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေျခခံပညာနဲ႕ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ မ်ားအတြက္ေလ့က်င္သင္ၾကားျခင္းမ်ားကုိသင္ၾကားေပးရတယ္။

PAGETOP