ဂ်ပန္ပညာေရး

မူလတန္းပညာေရးနွင့္ အလယ္လတ္(secondary)ပညာေရး

ဂ်ပန္ရဲ႕ပညာေရးစနစ္ဟာ (၆)ႏွစ္မွာေက်ာင္းစတင္တတ္ေရာက္ရျပီး(၆)ႏွစ္ၾကာ မူလတန္း၊ (၃)ႏွစ္ၾကာ အလယ္တန္း၊ (၃)ႏွစ္ၾကာအထက္တန္း ဟာ ပုံမွန္ပညာေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းျပီးတဲ႕ေနာက္ အတန္းတက္တဲ႕အခ်ိန္မွာေတာ့ သာမာန္အထက္တန္္းေက်ာင္း၊ အထးူျပဳအထက္တန္းေက်ာင္း(၁ႏွစ္မွ၃ႏွစ္)၊ နညး္ပညာအထူးျပဳအထက္တန္းေက်ာင္းဆုိျပီး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အလယ္တန္းအထိဟာအေျခခံသင္ၾကားရမယ္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားရဲ႕ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးႏွင့္အရည္အ ခ်င္းမ်ားေပၚမူတည္ျပီး ပုံမွန္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္အထူးျပဳပညာေရးဆုိျပီးရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းျပီးေနာက္(၉၇)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာအထက္တန္းေက်ာင္းကုိဆက္သြားၾကျပီး အထူးျပဳအထက္တန္းေက်ာင္း(၅)ႏွစ္ႏွင့္ (၃)ႏွစ္ ဆုိျပီးအသိမ်ားပါတယ္။

 

အထက္တန္းပညာေရး

အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးေနာက္ တကၠသိုုလ္မ်ား၊ အငယ္တန္းေကာလိပ္ႏွင့္ အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းအသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း (၄ႏွစ္သို့မဟုတ္၅ႏွစ္) စသည္ျဖင့္ရွိပါတယ္။ တကၠသိုလ္ (၄) ႏွစ္ ေဆးပညာ (၆) ႏွစ္ ေကာလိပ္ (၂) ႏွစ္ အထူး ျပဳေက်ာင္း (၁ႏွစ္မွ၄ႏွစ္) တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တကၠသိုုလ္မ်ားႏွင့္ အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားျပီးဆုံးပါက ဘြဲ႕လြန္ (MSc, PhD) တန္း မ်ားကုိဆက္လက္တက္ေရာက္နုိင္ပါတယ္။

 

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆင္းပြဲလုိအပ္ခ်က္မ်ား

ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားက ဂ်ပန္ရဲ႕အထက္တန္းပညာေရးကိုသင္ၾကားခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္ျပီး အမိနုိင္ငံတြင္ အတန္းပညာ (၁၂) တန္းသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျပီးဆုံးဖုိ႕လုိပါတယ္။ ဘြဲ႕လြန္တန္းသင္ယူဖုိ႕ဆုိရင္ေတာ့ တကၠသိုလ္တခုခုကေနဘြဲ႕ရရွိထားဖုို႕လုိပါတယ္။ အထက္တန္းအသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပီးေျမာက္သူမ်ားဆုိရင္ေတာ့ ဘာသာရပ္ျပီးစီး ျခင္း အမွတ္စာရင္းန႕ဲ သင္တန္းျပီးဆုံးထားျခင္းတုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။

 

ဂ်ပန္ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ပိတ္ပြဲအခ်ိန္

ဂ်ပန္ေက်ာင္းဟာပုံမွန္အားျဖင့္ (၄) လပိုင္းေက်ာင္းစတက္ရျပီးေနာက္ႏွစ္၁လပုိင္းျပီးဆုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ ေတြကေတာ့ တခ်ိဳ႕ (၉-၁၀လပုိင္း) ေလာက္စတက္ရျပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ကေတာ့ ၄လပိုင္းေလာက္စတင္ျပီး၃လပုိင္းျပီးဆုံး ပါတယ္။

PAGETOP