နုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

ဂ်ပန္ရွိျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္ျမင့္အေၾကာင္းအရာေလ့လာသင္ယူျပီေနာက္ အားလုံးအသီးသီး ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြျပီးသြားၾကရပါမယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ အထူးျပဳေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီးေနာက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ဟာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

အထူးျပဳေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီးေနာက္ ေနထုိင္ခြင့္

ဂ်ပန္ရဲ႕အထူးျပဳေက်ာင္းျပီးဆုံးေနာက္ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ေအာက္ပါလမ္းေၾကာင္း (၄) မ်ိဳးရိွပါတယ္။

 1. ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိ္င္မယ္
 2. ဂ်ပန္မွာေက်ာင္းဆက္တက္မယ္
 3. ဂ်ပန္မွာကုမၸဏီဖြင့္မယ္
 4. အမိေျမကုိျပန္ၾကမယ္ (ဒါမွမဟုတ္တျခားနုိ္င္ငံကုိသြားၾကမယ္)

ဒီအထဲမွာေတာ့① ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္မယ္ဆုိရင္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရုံးမွာ (ေက်ာင္းသား) ရဲ႕ ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာက ေန (အလုပ္အကိုင္) ဗီဇာကုိေျပာင္းလဲရန္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ (အလုပ္အကုိင္) ကေတာ့ ဂ်ပန္မွာ (၀င္ေငြရေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏စီမံခန္႕ခြဲမႈျဖင့္ရရွိေသာဗီဇာ) ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕က်က်ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းအျဖစ္ စီးပြားေရးႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈရွိေသာအလုပ္အကုိင္ကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒ့ါအျပင္ အလုပ္အကုိင္နဲ႕ပတ္သက္ေသာ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာျဖစ္တဲ႕အတြက္ ကုမၸဏီက သက္မွတ္ထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီရဲ႕ စိတ္ခ်လုံျခဳံမႈ ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဗီဇာကုိေလ်ွာက္ထားတဲ႕ အခါ အလုပ္လုပ္ကုိင္မဲ႕ ကုမၸဏီရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႕အလုပ္အကုိင္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းျပီးျပီးျခင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္မဲ့ေနရာမသက္မွတ္နုိင္တဲ႕အေျခအေနမွာ (အထူးအခြင့္အေရး) ဗီဇာကုိ ေလွ်ာက္ထား ျပီးအလုပ္ရွာေဖြျခင္းကုိဆက္လက္ျပီးလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္။

 

အထူးျပဳေက်ာင္းကျပီးဆုံးျပီးေနာက္ ပုံမွန္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလမ္းေၾကာင္း

ေအာက္ပါ AမွG ရဲ႕ အလုပ္အကုိင္လမ္းေၾကာင္း (career model) ဟာ ေစာေစာက ရွင္းျပခဲ႕ေသာ အထုူုးျပဳေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး ေနာက္ 1-4 ပါ၀င္ျပီး စုစုေပါင္း လမ္းေၾကာင္း(၇)မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

A ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> ①ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္

B ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> ①ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္ -> ဂ်ပန္မွာအျမဲေနထုိင္

C ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> ①ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္ -> ② ေက်ာင္းဆက္တက္(တကၠသိုလ္ )-> ဂ်ပန္မွာအျမဲေနထုိင္

D ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> ①ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္ -> ④ အမိေျမျပန္

E ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> ②ဂ်ပန္မွာေက်ာင္းဆက္တက္(တကၠသိုလ္ )-> ①ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္ -> ④အမိေျမျပန္

F ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> ③ဂ်ပန္မွာကုမၸဏီလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္

G ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> ④အမိေျမျပန္

A  ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> 1 ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္

ဂ်ပန္ရဲ႕ ကာတြန္းပညာကုိအားက်တဲ႕ ျပည္ပကေက်ာင္းသားေမာင္ A ဟာ ကာတြန္းေရးျခင္းပညာရပ္ကုိစိတ္၀င္းစားျပီး အထူး ျပဳေက်ာင္းကုိ၀င္ေရာက္သင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တဦးအေနနဲ႕ လုပ္ကုိင္တဲ႕ကာတြန္းေရး ဆြဲသူမ်ားလည္းမ်ားျပားျပီး အသိပညာ၊ အတတ္ပညာသာမကဘဲ အသိမိတ္ေဆြမ်ားက မိတ္ဆက္မႈျဖင့္ လက္ေတြ႕ေလ႕လာျခင္းျဖင့္ ကာတြန္းေရးဆြဲေသာ ကုမၸဏီ ကို၀င္ေရာက္ႏို္င္ခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္Aဟာ အခုလက္ရွိ ကာတြန္းေရးဆြဲျခင္းအလုပ္ကုိလုပ္ကုိင္ရင္း တခ်ိန္မွာကုိယ္ ေရးဆြဲထားေသာကာတြန္းကုိရည္မွန္းခ်က္ထားျပီး ၾကိဳးစားလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါတယ္။ အမိနုိင္ငံမွာကုိယ္ေရးဆြဲထားတဲ႕ ကာ တြန္းကုိ ထုတ္လႊင့္္ခံရျခင္းကုိအိပ္မက္သဖြယ္ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိပါတယ္။

 

B ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> 1 ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္ -> ဂ်ပန္မွာအျမဲေနထုိင္

ဂ်ပန္ရဲ႕အဆင္ျမင့္ ေမာ္ေတာ္ကားနည္းပညာကုိသင္ယူခ်င္တဲ့အတြက္ ေမာ္ေတာ္ျပင္ဆင္ေရးအထူးျပဳေက်ာင္းတြင္၀င္ေရာက္ သင္ၾကားေနေသာ ေမာင္B ဟာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကုိ ေလ့လာျပီးအဆင္ျမင့္သင္တန္းမ်ား၏ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးျပဳေက်ာင္းရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းအၾကီးမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိတာေၾကာင့္ ကားကုမၸဏီ ၾကီးတြင္ အလုပ္၀င္ေရာက္ႏို္င္ခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျပီးေနာက္ အတတ္ပညာရွင္တေယာက္အေနနဲ႕ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျပီး ၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ ကေန စက္ရုံမႈးအထိိျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အမိနုိင္ငံမွာ ကုမၸဏီခြဲဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္တဲ႕အတြက္ လက္ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ အမိနုိင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္ျပီး စက္ရုံက ဘာျပသနာမွမရွိဘဲ လည္ပတ္နုိ္င္ခဲ့ပါတယ္။ ဗီဇာေျပာင္းလဲမဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စီမံခန္႕ခြဲေရးဗီဇာ သို႕ေျပာင္း လဲရန္ေလ်ွာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္စာေကာင္းမြန္စြာေျပာနုိ္င္ျပီး အသက္ေရာ ရုံးခြဲေကာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏို္င္တာေၾကာင့္ေမာင္ B ဟာ ေနထုိင္ခြင့္(အဆင့္ျမင့္အလုပ္အကုိင္) ဗီဇာကုိေျပာင္းလဲပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး ကေလးကိုထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ မိန္းမ ရဲ႕အေမ(ေယာက္ခမ)ကုိ ဂ်ပန္ကိုေခၚထားခဲ့ျပီး ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္(၃)ႏွစ္အၾကာတြင္ ဂ်ပန္မွာအျမဲေနထိုင္ ဗီဇာကုိရရွိခဲ့ပါတယ္။

 

C ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> 1 ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္ -> 2 ေက်ာင္းဆက္တက္(တကၠသိုလ္ )-> ဂ်ပန္မွာအျမဲေနထုိင္

အသိပညာအတတ္ပညာသင္ၾကားခ်င္တဲ႕အတြက္ ဂ်ပန္ကိုေက်ာင္းသားအျဖစ္လာေရာက္ခဲ့ေသာ ေမာင္ C ဟာ (၂)ႏွစ္ၾကာ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကုိ အထူးျပဳေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားရန္ ဘုိင္အုိဇီ၀ဘာသာရပ္ကုိသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၾကိဳးစားေလ့လာသင္ယူလုိစိတ္ျပင္းထန္တာေၾကာင့္ အထူးျပဳေက်ာင္းကေန တကၠသိုလ္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္ သိပၸံနည္းပညာကုမၸဏီၾကီးမွာအလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သုေတေသန ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ဆုရရွိျပီး ေမာင္ C ဟာ ဆက္လက္ၾကိဳးစားျပီးတတ္ၾကြစြာလုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ သတိထားမိလုိ္က္ေတာ့ အလုပ္လုပ္ခဲ့တာ(၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ ဂ်ပန္မွာအျမဲေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေဆးျပီးရလဒ္ အျမဲေနထုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

 

D ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> 1 ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္ -> 4 အမိေျမျပန္

အုိမင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတုိးပြားေနေသာ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ မ D ဟာ အုိမင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတုိးလ်က္ရွိေသာ ဂ်ပန္ရဲ႕သူနာျပဳ လုပ္ငန္း ကုိသင္ယူခ်င္တာေၾကာင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံမွာပညာသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္း၀င္ေရာက္ျပီးအထူးျပဳေက်ာင္းတြင္ သူနာျပဳဘာသာ ရပ္ကုိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသင္ၾကားခဲ့ျပီး လက္ေတြ႕ေနရာမ်ားသုိ႕သြားေရာက္ေလ႕လာခဲ့တာေၾကာင့္အေတြ႕ၾကဳံေကာင္းမ်ားရရွိခဲ့ပါ တယ္။ အထူးျပဳျပီးဆုံးျပီးေနာက္ သူနာျပဳတေယာက္အေနနဲ႕ ဂ်ပန္ရဲ႕ဘုိုးဘြားရိပ္သာမွာအလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သူနာျပဳစက္ရုပ္ေတြကုိအသုံးျပဳေနေသာ လက္ရွိသူနာျပဳေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း ဘုိးဘြားမ်ားကုိ သိပ္ေမြ႕ယဥ္ေက်းေစတနာပါပါ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျပီးအမ်ိဳးမ်ိဳးသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ(၅)ႏွစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျပီးေနာက္ အမိနုိင္ငံသို႕ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ရဲ႕ျပဳစုေရွာက္မႈမ်ားကုိသင္ယူခဲ့ရတဲ့ မDရဲ႕အၾကာင္းျပန္ၾကားရတာကေတာ့ လက္ရွိမွာ သူနာျပဳအေနနဲ႕ ဂ်ပန္ရ႕ဲေစာင့္ ေရွာက္ပုံမ်ားျဖန္႕ေ၀လုပ္ကုိ္င္ေနပါတယ္။

 

E ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး->2 ဂ်ပန္မွာေက်ာင္းဆက္တက္(တကၠသိုလ္ -> 1 ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ကုိင္ -> 4 အမိေျမျပန္

ဘာသာစကားစြမ္းရည္ကုိုအသုံးခ်နုိင္တဲ့အလုပ္ကုိစဥ္းစားျပီး ဂ်ပန္အထူးျပဳေက်ာင္းတြင္ ဘာသာျပန္ဘာသာရပ္ကုိ သင္ၾကား ေသာ မ E ဟာ ဘာသာျပန္စြမ္းရည္သာမက ဂ်ပန္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားကုိ ေလ႕လာသင္ယူခဲ့ပါတယ္။ က်ိဳတို၊ နာရ၊ ေဒသမ်ားသို႕ခရီးသြားေလ႕လာခဲ့ျပီး ဂ်ပန္ရဲ႕ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကုိစိတ္၀င္တစားေလ႕လာခဲ့တဲ႕ မEဟာ ဂ်ပန္သမိုင္းေၾကာင္း ကုိေလ့လာခ်င္တဲ႕အတြက္ တကၠသိုလ္ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီးတဲ႕ေနာက္မွာ ဂ်ပန္ခရီးသြား ကုမၸဏီမွာအလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိ္င္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာဂ်ပန္ကုိလာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာနုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ စိတ္ ၀င္စားဖြယ္ခရီးစဥ္အစီအစဥ္မ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ(၃)ႏွစ္လုပ္ကုိင္ျပီးေနာက္ တဦးတည္းေသာ သမီး မ E ဟာ မိဘမ်ားရဲ႕ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္အမိိိနုိင္ငံကုိျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အမိႏို္္င္ငံနွင့္ဂ်ပန္နုိ္င္ငံဟာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ တာ ေၾကာင့္ဂ်ပန္စာကၽြမ္းက်င္ေသာ မE ကုိဂ်ပန္စကားဟာဆက္လက္အသုံး၀င္ေစခဲ့ပါတယ္။ အမိနုိ္င္ငံမွာရွိတဲ႕ခရီးသြား ကုမၸဏီမွာ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျပီး ဂ်ပန္နဲ႕ မိခင္နုိ္င္ငံၾကားတံတားတစင္းသဖြယ္ စြမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။

 

F ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> 3 ဂ်ပန္မွာကုမၸဏီလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္

ဂ်ပန္ရွိအထူးျပဳေက်ာင္းတြင္ ITအတက္ပညာကုိသင္ၾကားေနသာ ေမာင္F ဟာ အမိေျမကုန္ပစၥည္းမ်ားသိေစခ်င္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီးေနာက္ ဂ်ပန္မွာ အင္တာနက္နဲ႕ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ စီမံမႈ ကုိုလုပ္ကိုင္ဖို႕စဥ္းစားထားပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားရရွိကာ အတူတူအလုပ္လုပ္ကုိင္ခ်င္ေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး(၃)ဦးနဲ႕လက္တြဲမိခဲ့ပါတယ္။ မိဘဆီမွ ေထာက္ပံ့မႈကုိရယူခဲ့ရပါတယ္။ စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိေရးဆြဲရျခင္းကခက္ခဲေပမယ့္ ေက်ာင္းရဲ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ႕ အကူ အညီျဖင့္ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗီဇာကိုရယူကာ F ဟာ ကုမၸဏီကုိတည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အင္တာနက္ေစ်း၀ယ္အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျပီး လက္ရွိ၀န္ထမ္း(၃၀)ေလာက္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနျပီး F ဟာကုမၸဏီဒီထက္ၾကီးေအာင္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။

 

G ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး -> 4 အမိေျမျပန္

ဂ်ပန္ရဲ႕ ဆံပင္မိတ္ကပ္ကုိၾကိဳက္တာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ရဲ႕အလွအပနည္းပညာကုိေလ့လာခ်င္ေသာ မ G ဟာဂ်ပန္ရဲ႕အလွအပ အထူးျပဳေက်ာင္းကုိတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရတဲ႕ သင္ခန္းစာေတြမ်ားတဲ႕ေက်ာင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အလွ အပနည္း ပညာကုိ သင္ယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သင္အေနနဲ႕လဲ နာမည္ၾကီး ဆံပင္ညွပ္ဆုိင္မွာ အလုပ္လုပ္ျခင္းအခြင့္ အေရးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္တူေသာ သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ေပါင္းျပီးဆံပင္ညွပ္ျပိဳင္ပြဲကုိ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး ေနာက္အမိနုိင္ငံကုိ ျပန္ျပီး ဂ်ပန္တြင္သင္ၾကားခဲ့ရေသာ နည္းပညာကုိအသုံးခ်ျပီး အလွျပင္ဆုိင္တြင္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျပီး ပိုက္ဆံစုကာတခ်ိန္မွာ မိမိ္ အိပ္မက္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပုိ္င္အလွျပင္ဆုိင္ဖြင့္နုိင္ဖုိ႕ ရည္မွန္းခ်က္ရွိပါတယ္။

PAGETOP