ႏုိင္ငံျခားသားအတြက္ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေနေသာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ဂ်ပန္ရဲ႕ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေနေသာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ယခုဂ်ပန္ရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ႕အားထုတ္မႈမ်ား ေထာက္ပ႕ံမႈမ်ားကုိေအာက္ပါ စကားမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပနုိ္င္ပါတယ္။

 

  •  စတုထၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရး

IT ႏွင့္ စက္ရုပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိတြန္းအားေပးဖန္းတီးလ်က္ရွိပါတယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္】IT၊ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ၀န္ေဆာင္ေရးစသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

  •  ကမၻာ့ေနာက္ဆုံးေပၚက်န္းမာေရးရွာေဖြမႈ

စက္ရုပ္ႏွင့္ စင္ဆာတုိ႕နဲ႕ေဆာင္ရြက္ထားတဲ႕ေရရွည္ေစာင့္ေရွာက္မႈစြမ္းရည္ျမင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေရာဂါကာကြယ္တား ဆီးေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္】သူနာျပဳ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေဆး၀ါး၊ ေဆးဆုိင္အပါအ၀င္)၊ IT ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

  • ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစြမ္းအင္

စြမ္းအင္ကုိေခၽြတာတဲ႕ကုမၸဏီမ်ားကုိျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားျပန္႕ပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္】ကုန္ထုတ္လုပ္မ႕ႈ(အလုိအေလ်ာက္ေမာ္ေတာ္ကား)၊ အင္နာဂ်ီ၊ IT စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါ တယ္။

 

  • အားကစားတုိးတက္မႈနဲ႕ထူေထာင္ေရး

fashion ဆုိင္ေလးမ်ား ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အားကစားတုိးတက္မႈအတြက္အမ်ိုဳးမ်ိဳးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ
တယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္】အားကစား၊ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ၊ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ၊ fashion စသည္တုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

  • ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတိုးျမွင့္ေရး

ဂ်ပန္ရဲ႕ဟုိတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္စေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တုိးျမွင့္ေရးကုိေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္】ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ၊ ခရီး၊ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းစေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

  • စုိက္ပ်ိဳးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ စက္ရုံအထိ အဆင့္ေျခာက္ဆင့္နဲ႕စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကေန စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ရန္လည္း ကူညီလ်က္ရွိပါတ

ယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္】ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၊ IT ၊ ကုန္သြယ္ေရးစသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

  • ခရီးသြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံ

ကမၻာေပၚမွာခရီးသြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္နုိင္ရန္ အာရုံစိုက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
【ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္】ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ခရီး၊ ဟုိတယ္စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

နို္င္ငံျခားသားလုိအပ္မႈအျမင့္မားဆုံးအလုပ္အကုိင္နယ္ပယ္

စာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ IT ၊ အေျခခံထုတ္ကုန္

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဂ်ပန္ရဲ႕ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေနေသာစက္မူလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ အန္နာဂ်ီ၊ စေသာအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နယ္ပယ္အသီးသီး ရဲ႕ အင္အားကုိ သိရွိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ IT ၊ ထုတ္လုပ္မႈနယ္ပယ္၊ နည္းပညာနယ္ပယ္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ စသည္ျဖင့္ အေျခခံျဖစ္လာမဲ႕ အရာမ်ားကို ညႊန္ျပေနပါတယ္။

 

ပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ အလုပ္အကုိင္အစဟာ IT၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (၆၀) ရာခုိင္နႈန္း

ပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အလုပ္အကိုင္အစဟာ IT ၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက ျမင့္မားျပီးတျခား ထုတ္ကုန္ မ်ားက (၅၂.၂) ရာခုိင္နႈန္း၊ တျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက (၃၉ .၅) ရာခုိင္နႈန္း၊ ဘ႑ာေရး (၃၃.၃) ရာခုိင္နႈန္း ဆက္လက္ျဖစ္ ေပၚေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံျခားျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားက စိတ္၀င္စားမႈျမင့္မားမႈကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (၂၄.၅) ရာခိုင္ နႈန္းႏွင့္ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအား ခန္႕ထားမႈ နည္းပါးျပီး ယွဥ္ျပိဳင္မႈႏႈန္းက အျမင့္ဆုံးလုိ႕ေျပာလုိ႕ရပါတယ္။

 

အလုပ္အကုိင္အတြက္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ခံေသာလက္မွတ္

ဘြဲ႕ရျပီးျပီးခ်င္းလုပ္ငန္းရွာေဖြျခင္းအာရုံထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ အထူးျပဳနယ္ပယ္မ်ားအတြက္က လက္မွတ္မ်ားျပသရန္ မလုိအပ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းအတြက္လုိအပ္ေသာလက္မွတ္မ်ားကေတာ့ အလုပ္၀င္ျပီးမွေျဖၾကားမယ္ဆုိရင္လဲ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေျဖၾကားတဲ႕အခါမွာ အလုပ္ကေနကုန္က်စရိတ္ထုတ္ေပးတာကမ်ားပါတယ္။
အလုပ္မ၀င္လုိအပ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ လက္မွတ္သာရွိမယ္ဆုိရင္အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရတာလြယ္ကူေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေအာက္ပါလက္မွတ္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။

နယ္ပယ္ လက္မွတ္
IT IT Passport 、MOS(Microsoft Office Specialist)、CCNA(Ciscoအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ )、Web Designer စာေမးပြဲ 、Web Creator စာေမးပြဲစသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈ ဟုိတယ္လက္ေတြ႕႕ကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္ 、ABC (Association Bridal Planner Test)、Certified Wedding Specialist、Director of domestic travel management、Associate Journey Manager ,အေရာင္း၀န္ထမ္းစာေမးပြဲ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာသာျပန္ Business interpretation test(TOBIS)、ဘာသာျပန္လမ္းညႊန္、Director of domestic travel management、Associate Journey Manager、အေရာင္း၀န္ထမ္းစာေမးပြဲ စသည္တုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။
PAGETOP