နိုင္ငံျခားသားအတြက္ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြျခင္း

နိုင္ငံျခားသားအတြက္ေနထုိင္ခြင့္

ေနထုိင္ခြင့္ (၂၇) မ်ိဳး

ဂ်ပန္တြင္ေနထုိင္ေသာ နုိ္င္ငံသား၊ နုိင္ငံတြင္း၀င္ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီး အသိအမွတ္ျပဳေလ်ွာက္ထား ရပါမယ္။ ဒါကုိေတာ့ ေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာလုိ႕ ေခၚပါတယ္။ ဗီဇာ မွာေတာ့ ေနထုိင္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ ေပၚမူတည္ျပီး (၂၇) မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာေနထုိင္မဲ႕နုိင္ငံျခားသားမ်ားေနနဲ႕ကေတာ့ အရည္အခ်င္းမ်ားအသီးသီး သတ္မွတ္ ခ်က္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ ၾကရျပီး အခ်ိန္အပုိင္းအျခားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

 

ယခုအထိ အလုပ္အကုိင္ဗီဇာရဲ႕အယူအဆ

နုိင္ငံျခားသားက ဂ်ပန္ကုိ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္ကေတာ့ တခုခုနဲ႕ေတာ့ကိုက္ညီ ရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာလစာျပျပီး ေနထုိင္ခြင့္ အလုပ္အကုိင္ဗီဇာ ကေတာ့ သာမာန္ အလုပ္ သမားကုိေတာ့လက္မခံဘူးဆုိတာကုိေတာ့သိထားရပါမယ္။

 

ဥပေဒအရအလုပ္၀င္ေရာက္ရမည့္နယ္ပယ္

နိုင္ငံျခားသားမ်ားဟာဂ်ပန္နုိင္ငံမွာအလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ဗီဇာကုိရသည္အထိ အဓိကအားျဖင့္ နုိင္ငံတကာ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈအသိပညာ အတတ္ပညာစသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ပတ္သက္ပါတယ္။ ယခုအခါ ဥပေဒအရ ေနထုိင္ခြင့့္မူေဘာင္ ေျပာင္းလဲသြာတဲ႕အတြက္ ျပည္ပေက်ာင္းသားအလုပ္၀င္ေရာက္ရမည့္နယ္ပယ္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကုိ ေတာ့ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

 

1 ေနထုိင္ခြင့္ (နုိင္ငံတကာ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈအသိပညာ အတက္ပညာစသည့္ဟာ ပုံမွန္ျဖစ္)

နုိင္ငံတကာ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈအသိပညာ အတတ္ပညာစသည့္အလုပ္အကုိင္ဗီဇာဟာ ဒီေနထုိင္ခြင့္သတ္မွတ္တဲ႕ နယ္ပယ္မွာ အလုပ္အကိုင္အေတြ႕အၾကဳံသာမကပဲ ျပည္ပေက်ာင္းသားဗီဇာမွေျပာင္းလဲခြင့္ရွိေသာ ဗီဇာတစ္ခုလဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအေျခခံက်ေသာဥပေဒျဖစ္တာေၾကာင့္ အထုူးျပဳဘာသာရပ္ကိုသင္ၾကားေပးေသာေက်ာင္းမ်ားမွာ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားဟာနုိင္ငံတကာ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈအသိပညာ အတတ္ပညာဗီဇာ ဟာ သာမန္ျဖစ္ပါတယ္။

 

2 ေနထိုင္ခြင့္ (သူနာျပဳကေတာ့အသစ္ျဖစ္)

ဂ်ပန္မွာအုိမင္းသူမ်ားတုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ သူနာျပဳ အေရအတြက္အေျမာက္အျမားလုိအပ္လာျပီး အစိုးရသူနာျပဳလက္မွတ္ရ မ်ားအတြက္သတ္မွတ္ေပးထားေသာ သူနာျပဳဗီဇာကုိ အသစ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီထက္ပုိျပီး အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားမွာ တက္ ေရာက္သင္ၾကားျပီးေျမာက္ပါက အစိုးရသူနာျပဳလက္မွတ္ကုိရယူျပီး ဂ်ပန္မွာ သူနာျပဳတစ္ေယာက္ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

 

3 အလုပ္လုပ္ကုိင္ရင္း ဂ်ပန္အစားအစာေလ့လာျခင္းနဲ႕ သင္ၾကားျခင္းလုပ္နုိင္

2013ႏွစ္မွာေတာ့ ဂ်ပန္စားေသာက္ဆုိင္ကုိ ယူနက္စကုိ ကယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့အတြက္ ကမၻာေပၚမွာ စိတ္၀င္စားမႈၾကီးမားလာပါတယ္။ 2014ႏွစ္ကေန ထိုအေျခအေနအေျခခံ၍ ဟင္းခ်က္အတတ္ပညာကို ျပည္ပေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ေလ႕လာသင္ၾကားနုိ္င္ရန္ဥပေဒသတ္မွတ္ေပးခဲ႕ေပးပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကေနစျပီး ေန ထုိင္ခြင့္ (အထူးျပဳဗီဇာ) ၂ႏွစ္ကုိ အလုပ္လုပ္ရင္းဂ်ပန္အစားအေသာက္ကုိ သင္ယူနုိင္ပါတယ္။

 

4 ေနထုိင္ခြင့္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ မွစီမံခန္႕႔ခြဲျခင္းဟုုေျပာင္းလဲ

ဂ်ပန္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ဂ်ပန္စီပြားေရးနယ္ပယ္မွာ စီးပြားေရးသမားမ်ားအေနနဲ႕ နုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဗီဇာကုိ 2015ခုႏွစ္မွာသတ္မွတ္ေပးခဲ့ျပီး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ကေန စီမံခန္႕ခြဲျခင္းဟုုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးခဲ႕ပါတယ္။ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ဖုိ႕အတြက္ ဒီဗီဇာကုိေလ်ွာက္ထားနုိင္ေသာ အလုပ္ပုံစံအေနနဲ႕ရွင္းလင္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

 

ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အလုပ္အကုိင္နဲ႕ပတ္သတ္ေသာ ေနထုိင္ခြင့္

နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႕ ဂ်ပန္တြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ျပည္ပေက်ာင္းသားရဲ႕ ေနထိုင္ခြင့္ကေန အလုပ္လုပ္ကုိင္ ႏိုင္ရန္ အလုပ္အကုိင္ဗီဇာကိုေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ပါတယ္။ နုိင္ငံျခားသားေနထုိင္ခြင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေျခခံျပီး အလုပ္လုပ္ ကုိင္နုိင္ေသာ ဗီဇာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ထပ္၍ရွင္းလင္းတင္ျပပါမယ္။

ေနထုိင္ခြင့္「နည္းပညာ၊ အသိပညာႏွင့္ စီးပြားေရး」

 • ျပည္ပေက်ာင္းမ်ားအေနနဲ႕ေတာ့ အထူးျပဳေက်ာင္းျပီးဆုံးဖုိ႕ လုိအပ္

ေနထုိင္ခြင့္「နည္းပညာ၊ အသိပညာႏွင့္ စီးပြားေရး」မွာ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ဂ်ပန္မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ သာမာန္အလုပ္လုပ္ကုိ္င္ခြင့္ဗီဇာ၊ ေက်ာင္း၏သမို္င္းေက်ာင္းနွင့္ ဂ်ပန္၏အထူးျပဳေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ ဘြဲ႕လြန္စ သည္တုိ႕ျပီးဆုံးသူတုိ႕ေလ ွ်ာက္ထားနုိင္ပါတယ္။ အထူးျပဳေက်ာင္းဆုိရင္ သာမာန္အထူးျပဳ လား အထက္တန္းအထးူျပဳရဲ႕ နာမည္ ကုိ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမိနုိင္ငံရဲ႕ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီးသားေက်ာင္းသားဆုိရင္ေတာ့ တိုက္ရိုက္ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္နုိင္ပါတယ္။ IT နယ္ပယ္ကုိအလုပ္လုပ္ကုိင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ တရာေရး၀န္ၾကီးက အသိ အမွတ္ျပဳ IT လက္မွတ္စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္ပါက ေက်ာင္းရဲ႕သမိုင္းလည္းမလိုအပ္ေပ။(Information-technology Promotion Agency, National Institute of Information and Communications Technology(IPA)) 「Procedures related to employment of foreign IT engineers in Japan」စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

 • သင္ယူရမဲ႕အေၾကာင္းအရာနဲ႕ စီးပြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာအေရးၾကီးဆက္စပ္မႈ

လူ၀န္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရဲ႕ ေနထုိင္ခြင့္ေျပာင္းလဲျခင္းကုိေလ႕လာခ်က္အရ အထူးျပဳေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ပညာကုိသင္ၾကားတဲ႕အ ေၾကာင္းအရာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရ႕ဲအလုပ္အကုိင္မ်ားဟာဆက္စပ္မႈရွိုတယ္ဆုိတာသိရပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ သိပၸံပညာကုိသင္ၾကားျပီးျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားဟာဓာတုထုတ္လုပ္ခြဲျခားစိတ္ျဖာျခင္း၊ အရည္အေသြး စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ မ်ားကုိေလ့လာထားေသာ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ား ဟာ စက္မႈလက္မႈနဲ႕ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားထားေသာ ပညာရပ္သို႕ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ကုိက္ညီေသာေၾကာင့္ ေနထိုင္ခြင့္ လြယ္ကူစြာရရွိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေရး၊ ဥပေဒ၊ စီပြားေရး၊ လူမႈေဗဒစေသာ လူမႈသိပၸြံဘက္မွာေတာ့ သာမာန္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနတြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရမွာျဖစ္တဲ႕အတြက္ ေနထုိင္ခြင့္ (နိုင္ငံျခားသားလူမႈသိပၸံ)က လုိအပ္ျပီး (ဘာသာျပန္၊ ဘာသာစကားလမ္းညႊန္၊ ျပည္ပကုန္သြယ္စီးပြားေရး)စေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌လုပ္ကုိင္နုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

 • အလုပ္ဗီဇာကုိရယူရန္ကုမၸဏီမ်ားအားစဥ္းစားျခင္း

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားရဲဲ႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးရဲ႕အဓိကပစ္မွတ္ကေတာ့ အခ်က္အျပဳတ္နဲ႕ အလွျပဳျပင္ေရးရဲ႕ တစိတ္ တေဒသနယ္ပယ္မွာ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ရွာေဖြေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားအျပားေသာဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားဟာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ နိုင္ငံျခားသားလူသားအရင္းအျမစ္ကုိ သေဘာက်တဲ႕အတြက္ သူတုိ႕ေတြက(နည္းပညာ၊ လူ႕မႈအသိပညာနွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး) ဗီဇာေတြကုိပါ ရရွိႏိုင္ရန္ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ား၏အေၾကာင္းအရာနွင့္ကုမၸဏီမ်ားကုိဆက္စပ္ျပီး စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားလည္းတုိးပြားလ်က္ရွိပါတယ္။

 

 • ေနထုိင္ခြင့္ (နည္းပညာ၊ လူ႕မႈအသိပညာနွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး) အတြက္အဓိကအလုပ္ရနုိင္ေသာကုမၸဏီမ်ား

【နည္းပညာ】ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထရြန္းနစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္နာ၊ ဓါတုေဗဒဆုိင္ရာသုေတသနပညာရွင္၊ ကုန္ပစၥည္းဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈေလ႕လာေရးပညာရွင္စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္
【လူမႈသိပၸံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး】ကုန္သြယ္ေရစီးပြားေရး၊ ဒီဇိုင္နာ၊ ဘာသာစကားေက်ာင္းဆရာ၊ အာမခံကုမၸဏီသုံး သုေတသီ၊ နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ျပည္ပေစ်းကြက္သုတေသန စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေနထိုင္ခြင့္「သူနာျပဳ」

 • ေနထိုင္ခြင့္「သူနာျပဳ」အသစ္ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒ၏ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားရဲ႕သူနာျပဳသင္တန္းမ်ားကုိ ျပီးဆုံးျပီးေသာျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားဟာသူနာျပဳအလုပ္ကုိလုပ္ကုိင္ႏို္င္မဲ့ ေန ထုိင္ခြင့္(သူနာျပဳ) ကိုအသစ္ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ပါတယ္။

 

 • သူနာျပဳထမ္းေဆာင္ျခင္းရဲ႕အေျခခံအသိပညာ 1――ေစာင့္ေရွာက္ေရးအလုပ္သမား

စာင့္ေရွာက္မႈအလုပ္သမားဟာ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ သူနာျပဳမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ ဂ်ပန္အစုိးရလက္မွတ္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူနာျပဳ ေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရေသာ အစားအေသာက္ ေရခ်ိဳး အိမ္သာ လမ္းေလွ်ာက္စေသာ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရေသာ သူနာျပဳအလုပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

 • သူနာျပဳထမ္းေဆာင္ျခင္းရဲ႕အေျခခံအသိပညာ 2―― ေစာင့္ေရွာက္ေရးအလုပ္သမားလုိအပ္ခ်က္

လက္ရွိမွာေတာ့ သူနာျပဳ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးပညာရပ္ကုိ (၂)ႏွစ္သင္ၾကားထားသူမ်ားဟာ ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး ေနာက္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ သူနာျပဳမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ ဂ်ပန္အစုိးရလက္မွတ္ကုိရယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေနာက္ေလ႕က်င္သင္ၾကားေပးေသာေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္နုိင္ငံ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး႒ာနရဲ႕ အလုပ္သမားနွင့္လူမႈဖူလုံေရး ေက်ာင္း၊ အထူးျပဳတကၠသိုလ္ ေကာလိပ္တုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးဆုံးသူူ နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ပါက အမိနုိ္င္ငံမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးဆုံးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (2022)ေနာက္ပိုင္း ကေန သင္တန္းျပီးဆုံးတာတခုထဲမဟုုတ္ဘဲ သင္တန္းျပီးဆုံးတာနဲ႕တျပိဳင္နက္ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဂ်ပန္အစုိးရလက္မွတ္စာေမးပြဲကုိေျဖၾကားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အကူးအေျပာင္းစီမံခ်က္အရ (2017~2021)ကာလ အတြင္းသင္တန္းျပီးဆုံးျပီးေနာက္ (၅)ႏွစ္ အေတာအတြင္းဂ်ပန္အစုိးရလက္မွတ္စာေမးပြဲကုိေျဖဆုိနုိ္င္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီး(၅)ႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္အစုိးရလက္မွတ္စာေမးပြဲကုိေအာင္ျမင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရရွည္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္သား အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး ဂ်ပန္အစုိးရလက္မွတ္ကုိ ဆက္လက္အသုံးျပဳလုိ႕ရႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

 • ေနထုိင္ခြင့္「သူနာျပဳ」မ်ားအတြက္အဓိကအလုပ္အကုိင္

အထူးသူနာျပဳအေနနဲ႕သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားရဲ႕အိမ္အကူ၊ အခ်ိန္ရွည္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသူနာျပဳ၊ ေန႕၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ၊ သြား ေရာက္ၾကည့္ေပးရေသာသူနာျပဳလုပ္ငန္း စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေနထုိင္ခြင့္「ေဆးပညာ」

 • ဂ်ပန္ရဲ႕ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအရည္းအခ်င္းမ်ားလုိအပ္

ေနထုိင္ခြင့္「ေဆးပညာ」ဟာ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ဗီဇာကေတာ့ ျဖစ္ နိုင္တဲ႕အလုပ္အကုိင္ဗီဇာျဖစ္ပါတယ္။
ေဆးပညာဗီဇာကုိရယူရန္အတြက္ ဂ်ပန္ရဲ႕ေဆးပညာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္က လက္၀ယ္ရရိွရန္လုိအပ္ပါတယ္။

 

 • ေဆးပညာဗီဇာကုိရရယူရန္ ေဆးပညာအသိျပဳလက္မွတ္

ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ လက္ေထာက္သူနာျပဳ၊ သြားဆရာ၀န္၊ သြားသန္႕ရွင္းေရးဆရာ၀န္၊ ေဆးေပးခန္း၊ ေဆးသုေတသန၊ ဘာသာျပန္၊ သင္ျပဆရာ ၊ သားဖြားမီးရပ္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

 • ဂ်ပန္ရဲ႕ေဆးပညာဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ေလ႕လာသင္ယူျပီးဂ်ပန္အစုိးရစာေမးပြဲကုိေျဖၾကားျပီးေအာင္ျမင္ဖုိ႕လုိအပ္

ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားဟာ က်န္းမာေရး႒ာနကေနထုတ္ေသာလက္မွတ္ရရွိျပီး ဂ်ပန္အစုိးရစာေမးပြဲကုိေအာင္ျမင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါ တယ္။ အဲဒီအထဲမွာေတာ့ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆး၀ါးေလ႕က်င္ေရး့ေက်ာင္းမ်ားကပဲ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံက (၆) ႏွစ္ျဖစ္ပါ တယ္။ တျခားေက်ာင္းမ်ားကေတာ့ (၃) ႏွစ္ျဖစ္ျပီး အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ားကေတာ့ ေနရာမ်ိဳးစုံတြင္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံယူၾက ရပါ တယ္။

 

ေနထုိင္ခြင့္「စီးပြားေရး စီမံခန္႕ခြဲေရး」

 • ကုမၸဏီရဲ႕စီးပြားေရး၊စီမံခန္႕ခြဲေရးအေနနဲ႕အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္လက္မွတ္

ေနထုိင္ခြင့္「စီးပြားေရး စီမံခန္႕ခြဲေရး」ဟာ ဂ်ပန္မွာ (စီးပြားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႕တြင္ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္း) မ်ားတြင္လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ နုိင္ငံျခားသားအတြက္ ျပ႒ာန္းေပးထား ေသာ အလုပ္အကုိင္ဗီဇာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဂ်ပန္မွာကုမၸဏီမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး ဂ်ပန္နုိင္ငံ တြင္းဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တုိ႕တြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ နုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ျပ႒ာန္းထားေသာ ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာျဖစ္ပါ တယ္။

 

 • နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ဂ်ပန္မွာကုမၸဏီတည္ေထာင္နုိင္

ဂ်ပန္မွာကုမၸဏီမ်ားကုိအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျပန္လည္သုံးသပ္တဲ႕အခါ လုပ္ငန္းရဲ႕အေသးစိတ္မျပာႏို္င္ဘဲ အလုပ္လုပ္ကုိင္မဲ႕သူရဲ႕ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကဳံ၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ကုိသာၾကည့္ျပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေက်ာင္းရ႕ဲသမိုင္းကုိမၾကည့္ပါဘူး။
ဒါေပမဲ့လည္း အထူးျပဳေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ တုိ႕တြင္ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖန္တီးမႈဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ထည့္သြင္း ျပီးစဥ္းစားေပးပါတယ္။(လုိအပ္ခ်က္တခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။) ဂ်ပန္ေက်ာင္းျပီးဆုံးျပီးေနာက္အလုပ္၀င္ေရာက္မလုပ္ကုိင္ဘဲ ကုိ္ယ္ပုိင္ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။

 

 • အလုပ္အကုိင္ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းလဲလုပ္ကုိင္နုိင္ (career up)

ကုမၸဏီရဲ႕စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားဟာ (စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲေရး) ဗီဇာကိုရယူရန္ (၃) ႏွစ္ေက်ာ္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ လုပ္ငန္းအခ်က္အ လက္ဟာ စီးပြားေရးစီမံေရးအတြက္ ျဖစ္နုိင္လားဆုိတာကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္စစ္ေဆးပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအသစ္တေယာက္အေနနဲ႕ လုပ္ကုိင္မဲ႕ ျပည္ပေက်ာင္းသားအတြက္ကေတာ့ (စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲေရး) ဗီဇာက ေတာ့ ပုံမွန္အားျဖင့္ မသက္ဆုိင္ပါဘူး။ အလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျပီး(၃)ႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာရုံးမ်ားတြင္ (အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ နုိင္ငံတကာ၀န္ေဆာင္မႈ) ဗီဇာကုိေျပာင္းလဲႏိုင္ျပီးတခါတည္းလည္း (စီပြားေရးစီးမံခန္႕ခြဲေရး) ဗီဇာ ကုိလည္းေျပာင္းလဲနုိ္င္ပါတယ္။

 

 • ေနထုိင္ခြင့္ (စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲေရး) နဲ႕ပတ္သတ္္၍ ျဖစ္ႏို္င္ေသာအလုပ္မ်ား

ကုမၸဏီရဲ႕ မန္ေနဂ်ာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ကုိယ္စားလွယ္ဒါရုိ္က္တာ၊ စာရင္းစစ္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ စက္ရုံမန္ေနဂ်ာ) စသည္ တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

တျခားေနထုိင္ခြင့္ (ပညာရွင္၊ အထူးအခြင့္အေရး) စေသာဗီဇာ

 • ဂ်ပန္အစားအစာစာဖုိမႈးအေနနဲ႕ (၂) ႏွစ္ၾကာျဖစ္နုိင္

ေနထုိင္ခြင့္(အထူးအခြင့္အေရး) ကေတာ့ တျခားေနထုိင္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ ဂ်ပန္မွာေနထုိင္နုိင္တဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ျပနိုင္ ေသာတခုတည္းေသာ အလုပ္အကုိင္ဗီဇာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္စာရြက္စာတမ္း၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ ကနယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႕ပါ တယ္။ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြတဲ႕သက္ေသကုိျပႏို္င္ပါက ဘြဲ႕ယူျပီးေနာက္အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြနုိင္ရန္ အတြက္ ဒီဗီဇာကုိေလ်ွာက္ထားႏို္င္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ရဲ႕ စာဖိုမႈး(၂)ႏွစ္ျပီးဆုံးျပီးေနာက္ ဂ်ပန္စားေသာက္ဆုိင္တြင္အလုပ္လုပ္ရင္း ဂ်ပန္ စားေသာက္လုပ္ငန္းကုိ ေလ႕လာရန္အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕လဲ (အထူးအခြင့္အေရး)ဗီဇာကုိ ေလွွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

PAGETOP