အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္စာေမးပြဲ၊ သိကၽြမ္းျခင္းအတတ္ပညာႏွင့္နည္းပညာ

ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ ဂ်ပန္စာစြမး္ရည္

ကုမၸဏီမ်ားမွအသိအမွတ္ျပဳေသာဂ်ပန္စာစြမ္းရည္

ကုမၸဏီမ်ားက နုိ္င္ငံသားေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေခၚယူခန္႕ထားရန္လုိအပ္ေသာ ဂ်ပန္စာအရည္းအခ်င္းကုိ စစ္ေဆးေလ႕လာခ်က္ မ်ားအရ တဖက္လူရဲ႕စဥ္းစားမႈကိုနားလည္နုိင္မႈ ႏွင့္ ကုိယ့္ရဲ႕ စဥ္းစားမႈကုိ ေျပာျပနုိင္ေသာ အရည္းအခ်င္းဟာ ထိပ္တန္းတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ TPO ႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးကုိအာရုံစူးစိုက္မႈစနစ္တက်စဥ္းစားေဖာ္ျပနုိင္စြမ္းတုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားဟာ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းကုိဆုံးျဖတ္ရာ၌ ေအာက္ပါ စာေမးပြဲမ်ားရဲ႕ ရလဒ္ကုိထည္းသြင္းစဥ္းစားၾကပါတယ္။

  • ဂ်ပန္စာအရည္ခ်င္းစာေမးပြဲ(JLPT)
  • ဂ်ပန္နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားစာေမးပြဲ(EJU)
  • BJTစီးပြားေရးဂ်ပန္စာအရည္ခ်င္းစာေမးပြဲ

 

နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေျဖၾကားထားရမဲ့လက္မွတ္မ်ား

အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာ၌လုိအပ္ေသာ ဂ်ပန္စာစြမ္းရည္မွာ JLPT「N2」ထက္ပုိ

စစ္ေဆးေလ႕လာမႈမ်ားအရ ဂ်ပန္စာစြမ္းရည္ (JLPT)နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ကုမၸဏီ(၈၃)ရာခုိင္နႈန္းေက်ာ္က 「N1」ျဖစ္ၾကျပီး (၉) ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားေတာ့ 「N2」လက္မွတ္ရရွိပါက လက္ခံၾကပါတယ္။ BJT စီးပြုားေရးဂ်ပန္စာစြမ္းရည္စာေမးပြဲကေတာ့ အမွတ္ (၅၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ (J2) ေက်ာ္ရပါမယ္။ ဂ်ပန္စာစာေမးပြဲ ရလဒ္ေပၚမွာၾကည့္ျပီးေရြးခ်ယ္တဲ႕ ကုမၸဏီ(၂၀)ရာခုိင္နႈန္းထက္မ်ား တာအမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ (၉ ၀) ရာခုိင္းေက်ာ္မွာ JLPT「N1」「N2」ကုိပုိင္ ဆုိင္ၾကပါတယ္။ ျပန္လည္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ အလုပ္ခန္႕ထားျခင္းျဖစ္စဥ္ဟာ အင္တာဗ်ဳးျခင္းဟာ သတ္မွတ္ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ကုိ လက္ေတြ႕ေတြ႕ၾကဳံျပီးစကားေျပာၾကည့္ျပီး စီးပြားေရးအျမင္နဲ႕ဂ်ပန္စာစြမ္းရည္ရွိလားဆုိတာကုိ သတ္ မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒီထက္ပုိတာက နုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ လက္ခံတယ္ဆုိတာဟာ ဂ်ပန္စာစြမ္းရည္တခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ဂ်ပန္စာ ႏွင့္ မိမိိနုိင္ငံစကားပါေျပာဆုိနုိင္ျပီး ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးေျပာဆုိနုိင္ေသာလူသားအရင္းအျမစ္သာျဖစ္ပါတယ္။ အမိနုိင္ငံစကား၊ ဂ်ပန္စကားအျပင္ အဂၤလိပ္စကားပါေျပာဆုိနုိင္ပါက ဘာသာမ်ိဳးစုံေျပာဆုိနုိင္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္အျဖစ္ ၾကိဳဆုိၾကျပီး ေအာင္ျမင္မႈပုိမုိရရွိၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိနုိင္ေသာ အားသာခ်က္က ကုမၸဏီမ်ား တြင္ စြမ္းရည္ ကုိျပသနုိ္င္ေသာရလဒ္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

 

သာမန္အားျဖင့္ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွလက္မွတ္သည္မလိုအပ္

ဂ်ပန္ရဲ႕ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားဟာ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အလုပ္ခန္႕ထားတဲ႕ေနရာမွာ အနည္းငယ္ေသာလက္မွတ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားဟာ အမ်ုိဳးမ်ိဳးေသာပုံသ႑ာန္ျဖင့္ ေလ႕က်င္ေပးနုိင္ေသာ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားကုိသာ သင္ ၾကား ေပးခ်င္ၾကပါတယ္။ အလုပ္တြင္လုိအပ္ေသာ လက္မွတ္မ်ားကုိလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ရယူၾကေစျပီး ကုမၸဏီမ်ားကလဲ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ IT အလုပ္အကုိင္မ်ားအတြက္ကေတာ့ လုိအပ္ေသာ လက္မွတ္မ်ားသာလက္၀ယ္ပုိင္ဆုိင္ပါက ေက်ာင္းေနာက္ခံသမိုင္းသည္ မလုိအပ္ပါ။ (Information-technology Promotion Agency, National Institute of Information and Communications Technology(IPA)「Procedures related to employment of foreign IT engineers in Japan」စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။)

 

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သူနာျပဳ ၊ ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႕တြင္ လုိအပ္ေသာ လက္မွတ္မ်ား

ဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခ်င္ေသာသူ၊ သူနာျပဳလုပ္ခ်င္ေသာသူ ဒါ့အျပင္ ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသူ အေနနဲ႕အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိသူ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသားလက္မွတ္ (Japanese national qualification) လုိအပ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္အမ်ိဳး သားလက္မွတ္လုိအပ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဟာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

နယ္ပယ္ နုိင္ငံသတိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္လုိအပ္အလုပ္အကုိင္မ်ား
ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ လက္ေထာက္သူနာျပဳ၊ သြားဘက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္၊ ခံတြင္းက်န္းမာေရးဆရာ၀န္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ျပည္သူ က်န္းမာေရးသူနာျပဳ၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ နည္းျပဆရာမ ၊ ဘာသာျပန္
သူနာျပဳ သူနာျပဳ
ေမာ္ေတာ္ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္္္းျခင္း ေမာ္ေတာ္ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း(level 2 over)
PAGETOP